Nieuws

Klimaatopgave landbouw groter dan van toerisme

Het weer verandert in de nabije toekomst merkbaar. Dit heeft ook in Zeeuws-Vlaanderen, het meest zuidelijke kustgebied van Nederland, aanzienlijke gevolgen. Vooral landbouwers staan voor een opgave.

Dit is te lezen in Klimaatverandering als kans voor ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen. In dit verslag is te lezen over onderzoek naar de sectoren toerisme & recreatie en landbouw in genoemd gebied in relatie tot klimaatverandering. 'Beide sectoren zijn van grote betekenis voor de economie en de (ruimtelijke) kwaliteit van Zeeuws-Vlaanderen. Landbouw, toerisme & recreatie (verder: toerisme) zijn met elkaar verweven en sterk afhankelijk van het weer', verklaart de samenvatting.

Bedreigingen en kansen

Verderop staat dat het voor akkerbouwers en recreatiehouders veel uitmaakt wanneer in het jaar de extremen optreden. 'Met name het weer in het voorseizoen heeft aanzienlijke invloed op de oogsten en het aantal boekingen voor het hoogseizoen.' Algemeen gesteld wordt dat de veranderende weersomstandigheden meer kansen dan bedreigingen lijken te bieden voor het toerisme. Voor de landbouw wordt gesproken over aanzienlijk meer bedreigingen dan kansen, 'uitgaande van de bestaande gewassen'. 'In elk van de klimaatscenario’s zijn er immers negatieve effecten te verwachten voor veel voorkomende gewassen'.

Betrokkenheid en kennisbehoefte

In het rapport is te lezen dat slechts een enkele boer is gestopt met gewassen die niet tegen extreem nat kunnen. Zij zijn overgegaan op een ander gewas of op veeteelt. Verder wordt beschreven hoe zij staan tegenover nieuwe technologie en verbrede landbouw. Voor grote aanpassingen, geven de meeste ondernemers aan, is samenwerking nodig. Geconcludeerd wordt dat 'het urgentiegevoel voor het nemen van maatregelen bij ondernemers op dit moment laag is, maar dat betrokkenheid en kennisbehoefte toeneemt'.

Getuige het rapport schatten de ondernemers het belang van samenwerking op waarde: 'Verkenningen over de kostprijs van collectieve maatregelen die gevolgen van klimaatverandering in de landbouw kunnen mitigeren geven aan, dat deze investeringen niet slechts door ondernemers bekostigd kunnen worden, gezien de verhouding tot inkomsten en opbrengsten. Dus, verdere samenwerking is noodzakelijk'.

Praktisch

Aan de genoemde kennisbehoefte geeft het rapport praktische invulling. Zo wordt een methodiek beschreven die klimaatscenario’s koppelt aan de seizoenscycli van regionale teelten. De methode kwantificeert wat de opbrengst- c.q. bedrijfseconomische gevolgen zijn. 'De methodiek is voor het 'signaalgewas' aardappel doorgerekend om grip te krijgen op kosten en baten van maatregelen.'

Het rapport beschrijft verder welke handelingsperspectieven er zijn voor de toekomst, wat de rol van de verschillende organisaties zou moeten zijn, hoe je risico’s kunt spreiden en –in het uiterste geval- hoe de transitie van de landbouw kan worden vormgegeven.

In eerdere berichtgeving over Zeeuws-Vlaanderen wordt, zij het vanuit het oogpunt van het landschap met het oog op krimp, eveneens geadviseerd over de richting die de regio zou moeten inslaan. Zie: Kwaliteit kan krimpende regio helpen.(Bron foto: Pixabay)