Nieuws

Klimaatvoordeel door verlenging levensduur van melkvee

Oudere koeien geven meer melk en leiden tot lagere kosten voor opfok, arbeid, mest en voer. Levensduurverlenging van koeien is daarom zinvol. Dat kan bijvoorbeeld door een beter jongvee- en droogstandsmanagement.

Om Vlaamse melkveehouders bewust te maken van de voordelen van levensduurverlenging van hun koeien zijn Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve al in 2017 een demonstatieproject gestart. De focus ligt hierbij voornamelijk op jongvee- en droogstandsmanagement. In hun naslagwerk 'Doelgericht verlengen levensduur melkvee' zijn een aantal persberichten opgenomen die extra informatie geven om zelf werk te maken van het verlengen van de levensduur van melkvee.

Verbetering zorg jongvee

Door meer aandacht te besteden aan de opfok van het jongvee zullen meer jonge koeien tot gezonde volwassenen uitgroeien. Dit begint al vlak na de geboorte. In het naslagwerk wordt benadrukt dat 80% van de pasgeboren kalveren te weinig antistoffen binnenkrijgen tijdens hun eerste levensuren. Dit omdat de biestkwaliteit vaak onder de maat is. Om te zorgen dat de kalveren een goede start maken en ze te behoeden tegen ziektes is het controleren van de biestkwaliteit belangrijk. Naast voeding zijn huisvesting en hygiëne belangrijke factoren die een rol spelen bij de gezondheid van de kalveren.

Droogstand

Het droogzetten van koeien is het tijdelijk niet melken van een koe. De koe en haar uier worden voorbereid op de volgende lactatie. Omdat de uier erg vatbaar is voor infecties is het belangrijk om voeding en verzorging bij te sturen in deze periode. Een gezonde uier is bepalend voor het algehele welzijn van een koe en levert meer en gezondere melk op. Aandacht voor droogstandsmanagement met een gerichte voeding en verzorging is daarom belangrijk.

Minder methaan

De uitstoot van methaan neemt toe naarmate een jonge koe ouder wordt. Door koeien eerder te laten afkalven kan de methaanuitstoot met wel 33% per koe gereduceerd worden. De reden hiervoor is dat een koe die gekalfd heeft steeds meer melk produceert. Hierdoor wordt de efficiëntie van de melkproductie verbeterd en wordt de methaanuitstoot per kg geproduceerde melk verlaagt. Voor de veehouder betekent een verhoging van de productiviteit ook nog eens een verhoging van de rendabiliteit.

Het PDCA-principe

Om melkveehouders te helpen de adviezen om te zetten in haalbare gewoontes werken Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve met het PDCA-principe (Plan Do Check Act). Dit principe werkt als volgt: Plan als eerst je gewenste doel in. Omschrijf hoe het bedrijf er binnen een aantal jaar uitziet. Bedenk welke mensen kunnen bijdragen aan het behalen van je doel (dierenarts, voedingsadviseur, andere veehouders, etc.). Maak een sterkte- en zwakteanalyse. Formuleer acties, voer deze uit en stel acties bij daar waar nodig. In het naslagwerk vind je een voorbeeld van zo’n PDCA.

(bron foto: Shutterstock)