Nieuws

Knelpunten mond- en klauwzeer en varkenspest

De grootste knelpunten bij de bestrijding van mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest zijn: beperkte opvangcapaciteit biggen, biggenoverschot per regio en gebrek aan communicatie voor draagvlak.

Genoemde knelpunten komen voort uit geldende regelgeving en/of uit de structuur van veehouderijsectoren en worden verwoord in het rapport Knelpunten bestrijding mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest van LEI Wageningen UR. Verder is ook per diersoort –varkens, vleeskalveren, melkvee, schapen en geiten- een hoofdstuk opgenomen met de voornaamste knelpunten.

Het onderzoeksinstituut beschrijft in het rapport per knelpunt oplossingsrichtingen. Deze opties zijn in een tabel gegoten en voorzien van scores gelet op: impact knelpunt, impact epidemie, gevolgen voor bedrijf, verwachte reactie samenleving.

Biggenoverschot bedrijf

Betreffende eerstgenoemde knelpunt -beperkte opvangcapaciteit van biggen op het eigen bedrijf gedurende 6 weken- wordt tijdelijke extra hokcapaciteit op het bedrijf als effectieve en snelle oplossing aangedragen. Andere kansrijke opties die genoemd worden: toestaan van transport van vleesvarkensbedrijven naar slachthuis en vervoer van zeugenbedrijven naar vleesvarkensbedrijven, verhogen van de bezettingsgraad op vleesvarkensbedrijven en het eerder slachten van vleesvarkens. Andere opties worden als minder kansrijk gezien.

Biggenoverschot regio

Om biggenoverschot in regio’s te voorkomen wordt het verhogen van de bezettingsgraad als effectieve maatregel gezien, hoewel de reactie vanuit de samenleving als niet positief wordt ingeschat (het dierenwelzijn op bedrijven komt onder druk te staan). Ook het verlagen van het slachtgewicht als aanvullende maatregel is mogelijk effectief. 'Vijftien dagen eerder afleveren lijkt de meeste problemen op te lossen. Echter de bereidheid om varkens lichter af te leveren lijkt beperkt, gezien de veel lagere opbrengstprijzen van deze varkens.'

Algemeen wordt, in de samenvatting van het rapport, gesteld dat het voor de meest perspectiefrijke oplossingen voor dierenwelzijn en maatschappelijke acceptatie noodzakelijk is 'dat vervoer tussen vleesvarkensbedrijf en slachterij en vervoer binnen een gebied mogelijk is (Beschermings- en Toezichtsgebied, besmet en vrij) '. In een artikel op de website Agripress over dit onderwerp wordt dit laatste -'strikte hygiënische voorwaarden' stellen aan het transport om epidemiologische risico’s zoveel mogelijk te beperken- extra benadrukt (Oplossingsrichtingen knelpunten bij uitbraken dierziekten onderzocht).

Communicatie en draagvlak

Tot slot is een 'belangrijk gesignaleerd knelpunt' het verkrijgen van draagvlak bij de producent en consument en samenleving voor de bestrijdingsmaatregelen. Dit is 'alleen mogelijk' op basis van effectieve communicatie. LEI: 'Zo lijkt het erop dat veel bedrijven in de primaire sector de gevolgen voor bedrijven van vorige uitbraken snel vergeten zijn en onvoldoende rekening houden met nieuwe uitbraken [...] Een mogelijke oplossing is het in vredestijd opstellen van communicatieplannen voor producent en consument en de samenleving, die dan ten tijde van een crisis uitgevoerd kunnen worden'.

Zie eventueel ook het nieuwsbericht van het LEI zelf over het rapport: Oplossingsrichtingen knelpunten bij uitbraken dierziekten onderzocht. Voor informatie over mond- en klauwzeer, zie het Groen Kennisnet-dossier Mond- en Klauwzeer (MKZ) en voor informatie over varkenspest en wat te doen bij (een vermoeden van) een uitbraak, zie: Beleidsdraaiboek Klassieke Varkenspest & Afrikaanse Varkenspest.


(Bron foto: Pixabay)