Nieuws

Koeien & Kansen-deelnemers scoren op duurzaamheid

De deelnemers aan het project Koeien & Kansen scoorden in 2017 bovengemiddeld op de duurzaamheidsdoelen: levensduur van melkkoeien, weidegang en natuurbeheer. Dit is een van de resultaten uit de jaarlijkse sectorrapportage van de Duurzame Zuivelketen.

In de Duurzame Zuivelketen werken LTO en NZO samen aan een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector met draagvlak voor markt en maatschappij. Met een jaarlijkse sectorrapportage krijgen veehouders en zuivelindustrie een beeld van behaalde prestaties. In de sectorrapportage van 2017 heeft Wageningen Economic Research de prestaties van Koeien & Kansen-deelnemers vergeleken met het Nederlandse gemiddelde.

In het project Koeien & Kansen zoekt een groep van zestien enthousiaste melkveehouders samen met onderzoekers naar de mogelijkheden van een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij. Door milieuwetgeving in de praktijk toe te passen, brengen ze milieukundige, technische en economische gevolgen in beeld.

Uit het rapport van 2017 blijkt dat er op veel thema’s vooruitgang is geboekt ten opzichte van 2016. De rapportage gaat in op prestaties voor vier hoofdthema's:

  • Klimaatneutraal ontwikkelen
  • Continu verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn
  • Behoud van weidegang
  • Behoud van biodiversiteit en milieu

Energie

Bij het thema klimaatneutraal ontwikkelen is voor de Koeien & Kansen-bedrijven alleen gekeken naar het energieverbruik en de productie van duurzame energie. Het elektriciteitsverbruik en het dieselverbruik per 1.000 kilogram melk is op de Koeien & Kansen-bedrijven vrijwel gelijk aan het gemiddelde Nederlandse bedrijf. En uit de rapportage blijkt dat op Koeien & Kansen-bedrijven steeds meer eigen productie van duurzame energie plaatsvindt. Een aantal bedrijven heeft één of meerdere kleine windmolens of is onderdeel van een windmolenpark. Ook het aantal bedrijven met zonnepanelen groeit gestaag. Mestvergisting komt (nog) niet voor op de Koeien & Kansen-bedrijven.

Diergezondheid

De Duurzame Zuivelketen streeft ernaar de diergezondheid en het dierenwelzijn continu te verbeteren. Een van de indicatoren waarnaar wordt gekeken is de levensduur van melkkoeien. De Koeien & Kansen-bedrijven hebben met afgerond 5 jaar en 9 maanden in 2017 een hogere gemiddelde leeftijd bij afvoer dan het sectorgemiddelde van afgerond 5 jaar en 7 maanden op basis van I&R. Dat is een goede prestatie. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat de indicator levensduur van individuele en van kleine groepen bedrijven van jaar op jaar sterk varieert.

Een andere indicator binnen het hoofdthema 'Continu verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn’ heeft betrekking op een verantwoord antibioticagebruik. Uit de rapportage blijkt het antibioticagebruik ruim voldoet aan het gestelde doel van 90% van de bedrijven onder de SDa-actiewaarde. Maar de Koeien & Kansen-ondernemers gebruiken met 2,6 dierdagdoseringen per dierjaar wel meer antibiotica (+23%) dan het gemiddelde het Nederlandse melkveebedrijf van 2,1 dierdagdoseringen. De variatie tussen bedrijven is groot, zowel als het gaat om de gemiddelde leeftijd bij afvoer als om het antibioticagebruik.

Weidegang

In 2017 paste 80,4% van de melkveebedrijven in Nederland een vorm van weidegang toe, waarbij het bij 73,2% van de bedrijven ging om volledige weidegang. Dit betekent dat de melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar ten minste 6 uur per dag weiden op een weide met voldoende grasaanbod. 7,3% van de bedrijven past een andere vorm van weidegang toe. De dieren weiden dan ten minste 120 dagen per jaar, waarvan minimaal 25% van het rundvee in weide graast met voldoende grasaanbod.

Op de Koeien & Kansen-bedrijven was het aandeel bedrijven met weidegang met 94,4% hoger dan het Nederlands gemiddelde. De Koeien & Kansen–bedrijven voldeden hiermee als groep goed aan de doelstelling om het aandeel bedrijven met beweiding op het niveau van 2012 (81,2%) te behouden. Wel is het aandeel bedrijven met volledige weidegang op Koeien & Kansen-bedrijven lager dan het sectorgemiddelde.

Biodiversiteit

Voor biodiversiteit is in 2017 gewerkt aan een monitoringsystematiek. Om toch al iets te kunnen zeggen over het thema biodiversiteit, is in beeld gebracht welk aandeel van de melkveehouders lid is van een Agrarische Natuurvereniging (ANV) en hoeveel procent van de bedrijven aan een vorm van natuurbeheer deelneemt. Van de Koeien & Kansen-bedrijven is 50% lid van een ANV in 2017, terwijl dat 41% sectorbreed is. Verder past 75% van de Koeien & Kansen-bedrijven een vorm van natuurbeheer toe op het bedrijf, ten opzichte van 60% van alle melkveehouders in Nederland.

Bron: KennisOnline

(Bron foto: Shutterstock)