Nieuws

Koppeling van water- en natuurbeleid

Door investeringen in waterbeleid en natuurbeleid te koppelen, kun je projecten efficiënter uitvoeren en meer maatschappelijk rendement halen. Er liggen veel kansen, maar die worden niet goed benut.

Nederland zal de komende jaren fors investeren - miljarden euro's - in waterbeleid: zoetwatervoorziening, waterkwaliteit, waterveiligheid. Door die investeringen te koppelen aan natuurbeleid: natuurontwikkeling, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit, kun je het maatschappelijk rendement van dit beleid versterken. Wat zijn de kansen van die koppeling? Waar liggen de belemmeringen? In opdracht van het ministerie van Economische voerde Alterra een onderzoek uit naar de succesfactoren en belemmeringen van het meekoppelen van water- en natuuropgaven. Een recent verschenen rapport laat zien wat er mogelijk is.

Kansen

Uit gesprekken die de onderzoekers voerden met ministeries van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Economische Zaken (EZ), Interprovinciaal Overleg(IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) over de mogelijkheden, blijkt dat er veel kansen liggen, maar dat die kansen niet goed benut worden. Er is veel ervaring, er zijn inspirerende voorbeelden zoals een ecodynamische ontwerp dat een duurzaam alternatief kan zijn voor traditionele dijkversterking. Door de beide beleidsthema's te koppelen kunnen projecten in veel gevallen efficiënter en vaak goedkoper gerealiseerd worden.

Aanbevelingen

Er liggen veel kansen, toch lijkt het niet te lukken. De onderzoekers komen inventariseerden de belemmmeringen: Beleidsvelden zijn verkokerd. Er is verschil in cultuur en werkwijze. Budgetten voor natuur- en wateropgave zijn sectoraal. Fnuikend is de discontinuïteit in beleid zoals de tussentijdse bevriezing voor de investeringen in de ecologische hoofdstructuur (EHS).

De onderzoekers komen daarom met aanbevelingen voor de 'meekoppeling', de koppeling van beide beleidsthema's:

  • Formuleer vooraf een gezamenlijke ambitie over het maximaal benutten van meekoppelkansen
  • Neem regionale gebiedsagenda's als uitgangspunt
  • Neem een verplichte meekoppeltoets op
  • Creëer een sitmuleringsfonds
  • Investeer in een meerjarig kennis- en innovatieprogramma
  • Organiseer samenwerking in de 'gouden vierhoek': overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen én natuurorganisaties
  • Veranker meekoppeling in beleidsprocessen
  • Zet een Taskforce Meekoppeling op met vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen (I&M, EZ, provincies, waterschappen, natuurorganisaties, kennisinstellingen, bedrijfsleven)


(Bron foto: Thinkstock)