Nieuws

Krachten bundelen in Europa voor behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouw en bosbouw

Er ontbreekt in Europa een duidelijke strategie voor behoud en gebruik van agro-biodiversiteit. Ook is de coördinatie op dit terrein binnen de EU beperkt. Het project GenRes Bridge ontwikkelt op verzoek van de Europese Commissie voorstellen om het behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouw en bosbouw (agrobiodiversiteit) beter vorm te geven.

Beleid

Genetische diversiteit in gewassen, bomen en dieren staat onder druk, maar is tegelijkertijd van cruciaal belang voor duurzame ontwikkeling van landbouw en bosbouw, en om ons te kunnen blijven aanpassen aan veranderende klimaat- en productieomstandigheden. Verschillende EU beleidsterreinen, zoals het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en de EU Biodiversity Strategy, zijn direct of indirect van invloed op behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouw en bosbouw. EU landen hebben zich gecommitteerd aan internationale afspraken over biodiversiteit en genetische bronnen. Implementatie van doelstellingen en coördinatie op EU niveau heeft echter meer aandacht nodig. De doelstelling is volledig in lijn met de recent gepresenteerde ambities van de Europese Commissie, zoals beoogd in de “European Green Deal on Climate and Biodiversity”.

Geïntegreerde strategie

Het GenRes Bridge project(EU H2020 Coordination and Support Action) ontwikkelt een gezamenlijke en geïntegreerde Europese strategie voor agrobiodiversiteit, in samenwerking met alle (nationale en Europese) belanghebbenden, zoals bedrijfsleven, NGOs, beleidsmakers en onderzoeksinstellingen. Het project wordt gedragen door de drie pan-Europese netwerken voor respectievelijk genetische diversiteit in gewassen, (ECPGR), landbouwhuisdieren (ERFP) en bomen (EUFORGEN). CGN is partner in het GenRes Bridge project en speelt al geruime tijd een voortrekkersrol in deze drie Europese netwerken.

De huidige activiteiten van de drie netwerken zijn sterk gericht op uitwisseling van kennis en ervaringen (“best practices”), en op de ontwikkeling van databases en portals voor monitoring van genetische diversiteit, en op bevordering van toegankelijkheid tot genenbankcollecties en data op Europees niveau. De ontwikkeling van nieuwe kennis en methoden voor effectiever en efficiënter behoud van genetische diversiteit zal door GenRes Bridge worden versterkt.

Samenwerking

Bovendien zal GenRes Bridge leiden tot meer samenwerking tussen de drie netwerken, en versterking van de samenwerking tussen domeinspecifieke en domeinoverstijgende stakeholders. Er is bijvoorbeeld nog veel te winnen als het gaat om bewustwording van de waarde van genetische diversiteit. Samenwerking tussen de domeinen heeft ook meerwaarde op het niveau van productiesystemen en landschap, en het streven naar een natuur-inclusieve en kringlooplandbouw.

(Bron foto: GenRes Bridge)