Nieuws

Krimp van het aantal melkveebedrijven in 2030

Het aantal melkveebedrijven zal bij ongewijzigd beleid in 2030 met een derde afnemen. Nieuw beleid, zoals de omschakeling naar kringlooplandbouw, kan zorgen voor een andere ontwikkeling waarbij het aantal bedrijven verder afneemt.

Het aantal melkveebedrijven neemt in Nederland gestaag af, maar de bedrijven worden wel steeds groter, zo bleek uit het rapport 'Feiten en cijfers over de veehouderij' dat in december 2018 verscheen. Dat rapport meldde dat er in 2016 17.910 melkveebedrijven waren. In het in oktober verschenen rapport 'De Nederlandse melkveehouderij in 2030 staat dat dit aantal in 2018 is afgenomen tot 15.987 bedrijven. En in 2030 zal dat aantal bedrijven met een derde verminderd zijn tot ongeveer 10.600 bedrijven. In dit rapport, dat is opgesteld door Wageningen Economic Research in opdracht van Friesland-Campina, gingen de onderzoekers uit van vier verschillende scenario's.

Basisscenario

De bovengenoemde getallen zijn de getallen in het basisscenario dat uitgaat van het huidige vaststaand beleid en voortzetting van bestaand gedrag van de melkveehouders. In dit scenario daalt het aantal melkkoeien van 1,61 miljoen in 2018 tot 1,48 miljoen in 2030. Omdat de productie per melkkoe met zo'n 4% stijgt zal de totale melkproductie gelijk blijven.

De vraag is of die verwachtingen kloppen. Nieuw beleid kan zorgen voor een andere ontwikkeling. Wat betekent de omschakeling naar kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw bijvoorbeeld? En wat veranderd er als boeren moeten voldoen aan eisen voor stikstof- of broeikasuitstoot? Of wat gebeurt er als je geen aanvullende eisen stelt aan natuur en milieu en je de ruimte geeft aan de vrije markt?

Verkenning

In de studie zijn naast het basisscenario drie alternatieve scenario's verkend: een scenario voor een 'natuurinclusieve melkveehouderij' waarbij meer aandacht is voor eisen vanuit de maatschappij en de markt. Een tweede scenario waarbij je ruimte geeft aan de vrije markt waarbij goedkoop en efficiënt geproduceerd voedsel voorop staan. Het derde scenario gaan melkveehouders meer eisen stellen aan inkomen uit het bedrijf en daarbij kijken ze naar investeringsmogelijkheden binnen en buiten het bedrijf.

In alle drie scenario's neemt het aantal bedrijven in 2030 verder af dan in het basisscenario. In het vrije marktscenario worden de bedrijven duidelijk groter en intensiever, terwijl ze in het natuurinclusieve scenario extensiever worden. In het derde scenario waarbij melkveehouders minder inzetten op groei neemt de melkproductie het meest af.

Groen Kennisnet besteedt deze week extra aandacht aan kringlooplandbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp. Meer informatie over Kringlooplandbouw vind je op het portaal Kringlooplandbouw.

(Bron foto: Rob Tol via Unsplash)