Nieuws

Kringlooplandbouw met mest

Voor kringlooplandbouw zou je zonder kunstmest moeten werken. Ruige mest met een hoog organisch stofgehalte zou het beste werken. Maar de huidige mestwetgeving met gesloten stalsystemen draagt niet bij aan kwalitatief goede mest.

Het sluiten van de mineralenkringloop is een basis voor kringlooplandbouw. Dat betekent dat je kunstmestloos zou moeten werken. Mest van het bedrijf moet je niet langer zien als afval of een probleem, maar als oplossing voor kringlooplandbouw, zegt adviseur Frank Verhoeven van Boerenverstand in vakblad Veeteelt. Je moet dan wel werken met kwalitatief goede mest. Hoe hoger het organische stofgehalte van de mest is, hoe beter de mest. Bij een goede mestkwaliteit heb je een betere benutting van de nutriënten en minder verliezen.

In het artikel 'Van rotte mest naar rijpe mest' gaat vakblad Veeteelt in op het belang van organische mest. Adviseurs Frank Verhoeven van Boerenverstand en Gerard Abbink van Groeikracht laten hun licht schijnen op het gebruik van mest in een systeem van kringlooplandbouw.

Mestwetgeving

Drijfmest is niet ideaal, aldus Verhoeven. Het is de minst geschikte vorm van mest in kringlooplandbouw. Stromest zou de beste mest zijn. Maar de mestwetgeving, die emissiearme dichte stallen centraal stelt, heeft juist geleid tot een achteruitgang van mest, stelt hij. De overheid stelt de kwaliteit van mest niet centraal en de toegevoegde waarde voor de bodem, maar de emissie van ammoniak.

Boeren zouden meer keuzevrijheid moeten hebben om te werken aan een maximale benutting van mest. Dat kan bijvoorbeeld met hulp van mestscheiding of het toevoegen van bacteriën aan mest.

Kunstmestloos

Maar kunstmestloos werken kent ook nadelen, vindt adviseur Abbink. Om organische mest goed te kunnen verteren, heeft de bodem in het voorjaar snelle stikstof nodig, zo legt hij uit. Een stikstofmeststof kan dan helpen. Een ander nadeel is de lage concentratie aan mineralen in mest. Voor dezelfde hoeveel meststof is dus veel meer transport nodig. En om de gewenste samenstelling met stikstof, fosfaat en kali te krijgen zijn soms aanvullende bewerkingen nodig. Het risico is, zo legt Abbink uit, dat de prijs van een kilo mest hoger uitvalt dan van kunstmest.

(Bron foto: Pixabay)