Nieuws

Kunstmestvrije Achterhoek mogelijk met biobased meststoffen

Bron foto: Hans Slegers, Shutterstock
Samenvatting
  • Regio
    Achterhoek
  • Onderwerp
    Vervanging kunstmest
Bekijk de bronnen
Recent is het onderzoek 'Kunstmestvrije Achterhoek mogelijk met biobased meststoffen' op Crkls gepubliceerd. Binnen het project is 'Groene Weide Meststof' in gras en snijmais getest op landbouwkundige effectiviteit en risico op uitspoeling.
In samenwerking met

Onderzoeksinstituut: Wageningen Environmental Research (WEnR)

Gefinancierd door: Provincie Gelderland, Ministerie LNV en private partijen

Betrouwbaarheidsscore: Zeer betrouwbaar.
Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Samenvatting

Door gebruik van biobased meststoffen kan kunstmest vervangen worden door gras. Effectiviteit en uitspoelingsrisico van biobased meststoffen zijn vergelijkbaar met kalkammonsalpeter.

Wat is getest?

Deze biobased meststof wordt gemaakt van digestaat uit varkensmest, welke is gemengd met stikstof-, zwavel- en kaliummeststoffen (zoals urean en ammoniumsulfaat) om gehaltes te krijgen die passen bij bodem en gewas.

De kosten voor de meststof zijn vergelijkbaar met gangbare kunstmeststoffen.

Effect op gras

Gras reageerde goed op de stikstofbemesting. De proeven lieten zien dat de landbouwkundige effectiviteit van de biobased meststoffen gelijk is aan kalkammonsalpeter (referentie) in gras.

De bodemvoorraad minerale stikstof van de biobased meststoffen verschilde niet van de referentie kunstmest. Het risico op uitspoeling van nitraat verschilde daarom niet.

Een hogere stikstofbemesting (ongeacht het product) leidde wel tot hogere bodemvoorraad minerale stikstof aan het eind van het seizoen. Ook nam de effectiviteit van stikstofbemesting af bij hogere bemesting (wet van verminderde meeropbrengst).

Drie van de vier geteste jaren waren erg droog. De droogte zorgde in combinatie met beregenen voor een hogere voorraad minerale stikstof als gevolg van verhoogde mineralisatie.

Door toevoeging van geconcentreerd ammoniumwater in de meststof is er ammoniumtoxiciteit waargenomen. Dat verlaagde de grasopbrengst. De meststof is daarop aangepast, waarna geen toxiciteit meer is waargenomen.   

Effect bij snijmais

Het effect van stikstofbemesting (ongeacht de meststof) was variabel. Vermoedelijk komt dit door de droogte. Hierdoor zijn geen conclusies te verbinden aan gebruik van de biobased meststof bij snijmais.

Conclusies

  • Landbouwkundige effectiviteit van biobased meststoffen is gelijk aan gangbare minerale stikstofmeststoffen (kalkammonsalpeter) voor gras.
  • Gebruik van biobased meststoffen leidde niet tot een hogere bodemvoorraad minerale stikstof aan het eind van het seizoen.
  • Hogere stikstofbemesting, ongeacht bemestingsproduct, leidde tot een hogere voorraad minerale stikstof aan het eind van het seizoen.
  • Door droogte in de jaren van de proeven kunnen geen conclusies getrokken worden over de effectiviteit bij snijmais.

Wat is Crkls?

Crkls (spreek uit als cirkels) is het antwoord op de versnippering van het landbouwkundig onderzoek in de afgelopen decennia. Het platform maakt de onderzoeksresultaten beter vindbaar en relevant voor de ondernemer. De initiatiefnemers Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool willen zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland.
Groen Kennisnet is onderdeel van de stuurgroep Crkls en heeft nauw contact met de redactie van Crkls.