Nieuws

Label duurzaam bodembeheer voor pachtgrond

Grondeigenaren, verpachters van agrarische grond, hebben er belang bij dat de bodem door de pachter duurzaam beheerd wordt. Het nieuw ontworpen 'Label Duurzaam bodembeheer' stimuleert de pachter in de bodem te investeren.

Naar schatting wordt 40% van het areaal landbouwgrond in Nederland verpacht. De grondeigenaren, beleggers, landgoederen, kerken, particulieren en overheden, hebben er belang bij dat de pachter de bodemkwaliteit in stand houdt. Ze zien het liefst dat pachters de grond duurzaam beheren. Maar pachters willen, vanwege hoge pachtprijzen, een zo hoog mogelijk rendement halen uit de grond met het risico dat de kwaliteit daalt.

Er ontstaat zo spanning tussen het kortetermijnbelang van de pachter en het langetermijnbelang van de grondeigenaar. Daarom heeft onderzoeksbureau CLM, op verzoek van ASR Landelijk Vastgoed, een Label Duurzaam Bodembeheer ontworpen. Het is een systeem dat pachters stimuleert de grond duurzaam te beheren.

Bodemkwaliteit

Het CLM-rapport 'Ontwerp Label Duurzaam Bodembeheer' geeft inzage in dit systeem. Bodemkwaliteit zegt iets over de conditie van de bodem te functioneren als een veerkrachtig ecosysteem dat planten, mensen en dieren kan ondersteunen. De bodem biedt ecosysteemfuncties zoals levering van voedingsstoffen, wering van ziekten en plagen en beperking van uitstoot van broeikasgassen.

Er zijn verschillende maatregelen die die ecosysteemfuncties van de bodem versterken. Voor het label is een selectie gemaakt van bodemmaatregelen aan de hand waarvan je iets kunt zeggen over het bodembeheer. De selecties verschillen per bodemsoort en gebruiksdoel. Zo is de selectie voor melkveehouderij anders dan voor akkerbouw.

Label

Zo scoort in de melkveehouderij een permanent grasland, of grasland ouder dan 20 jaar hoog voor het label. In de akkerbouw is een groene bedekking van meer dan 80% van het jaar een goede indicator. Afhankelijk van de maatregelen kun je aan de grond een label in vier klassen toekennen: A (hoogste score) tot en met D (laagste score). Het streven van ASR is om met andere partijen uit de agrarische sector het Label in de praktijk toe te passen.

(Bron foto: Shutterstock)