Nieuws

Landbouw: veel lectoren per student

Nadat in 2001 de eerste lectoren werden aangesteld, groeit het aantal lectoraten met zo'n 5 tot 7% per jaar. In 2016 waren er bijna 650 lectoraten. In de sector landbouw zijn er relatief veel lectoren per student.

In 2001 hebben hogescholen (Vereniging Hogescholen, toen HBO-Raad) en het ministerie van OCW in 2001 in een convenant vastgelegd de kennisfunctie van hogescholen te verstevigen door lectoren te benoemen en kenniskringen te ontwikkelen. De lectoren hebben als taak onderzoek uit te voeren gericht op het versterken van de beroepspraktijk.

Lectoren

Met de uitvoering van dit praktijkgericht onderzoek wordt de kwaliteit van het onderwijs beter en de band tussen hogescholen, maatschappij en bedrijfsleven sterker, zo is de gedachte. In het rapport 'Praktijkgericht onderzoek bij lectoraten van hogescholen' laat het Rathenau-instituut zien hoe de stand van zaken in 2016 is. Uit dat rapport blijkt dat het aantal lectoren snel groeide. De eerste lectoren werden in 2001 aangesteld, in 2016 zijn er 646. In termen van fte’s groeide het lectorenbestand in die 15 jaar met 5-7% per jaar.

Financiering

De lectoraten kennen drie grote financieringsstormen. De belangrijkste is een Rijksbijdrage vanuit het ministerie van OCW. Een tweede geldstroom wordt gevormd door de subsidies zoals via de RAAK-regeling (Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie). En de derde geldstroom bestaat uit de inkomsten uit opdrachtonderzoeken voor bedrijven of middelen uit Europese onderzoeksfondsen.

Onderwijs

Een belangrijke drijfveer voor het instellen van lectoren is de versterking van de verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Lectoren kunnen zorgen dat de inhoud van het onderwijs beter en sneller afgestemd wordt op de eisen en veranderingen in het werkveld. En ze kunnen een impuls geven aan inhoudelijke vernieuwing van het curriculum.

Studenten

Een van de effecten is dat studenten vaker worden ingeschakeld bij onderzoek van de lectoraten. 90% van de lectoren geeft in de enquête aan dat ze studenten inzetten, en 82% dat ze dit ook doen bij extern gefinancierde projecten. Het rapport meldt dathet aantal studenten dat bij onderzoeksactiviteiten is betrokken is gestegen van 8.343 in 2009 naar 34.874 in 2014.

Het aantal studenten per lector ontwikkelt zich positief. Waren er in 2011 nog 752 studenten per lector, in 2016 waren dat er 691. De sector landbouw en gezondheidszorg heeft relatief veel lectoren per student. Daar vind je een lector per 304 en respectievelijk 379 studenten. In andere sectoren is dat veel ongunstiger. Het streefgetal 720 studenten voor iedere fte aan lectoren. Alleen de lectoraten in de gezondheid, de kunst en de landbouwdisciplines halen dat.

Uit het rapport blijkt dat de lectoraten diverse producten opleveren zoals publicaties in vakbladen en peer-reviewed journals, lezingen en conferentiepapers, de rapporten voor opdrachtgevers, boeken, video en audio producties.

Meer informatie over het praktijkgericht onderzoek en de lectoraten in groen onderwijs vind je op de portal Praktijkgericht Onderzoek HAO van Groen kennisnet.

(Bron foto: Thinkstock )

Links

(3)