Nieuws

Landbouw vult Europese energie-afspraken in

De landbouwsector geeft al voor een groot deel invulling aan haar deel van de Europese afspraken, ‘de reductiedoelen voor CO2 en overige broeikasgassen zijn in 2012 en de voorgaande jaren gehaald’ en ‘de energie-efficiënte is met 48% verbeterd ten opzichte van 1990’.

Daarnaast is de landsbouwsector inmiddels betrokken ‘bij 42% van alle hernieuwbare energie in Nederland’. Dit staat het rapport ‘Energie en klimaat in de Agrosectoren’, een publicatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met LEI Wageningen UR.

Het rapport beschrijft wat er is gebeurd sinds het afsluiten van het ‘Agroconvenant’ in 2008. In het convenant staan doelstellingen en acties voor elke agrosector beschreven op het gebied van energie en klimaat.

Belichte sectoren

Het rapport zoomt verder in op de afzonderlijke sectoren binnen de landbouw. De sectoren die belicht worden zijn extensieve dierlijke ketens, intensieve dierlijke ketens, akkerbouw en tuinbouw open teelten, de bos- en houtsector, glastuinbouw, bloembollen, paddenstoelen, agro-industrie en biobased economy. Betreffende eerstgenoemde: in het rapport wordt hiervoor uitsluitend gekeken naar de melkveehouderij en de de zuivelketen (en niet naar kleinere sectoren, zoals de schapen- en geitensector en roodvleesproductie).

Energie-efficiëntie en reductie gassen

In het voorwoord belicht Sharon Dijksma - staatssecretaris van Economische Zaken, een aantal punten waarop de afzonderlijke sectoren vooruitgang hebben geboekt. Zo is te lezen dat de glastuinbouw vooral heeft ingezet op energie-efficiëntie door de installatie van warmtekrachtcentrales.

Verder meldt zij: ‘De veehouderij heeft zich vooral gericht op het reduceren van broeikasgassen en zit al dicht bij het 2020-doel. En akkerbouwbedrijven hebben veel geïnvesteerd in wind op land en leveren hiermee een grote bijdrage aan de opwekking van hernieuwbare energie’.

In 2011 verscheen over de afspraken en voortgang een tussenrapportage: de ‘Energie- en klimaatmonitor - Agrosectoren 2011’.


(Bron foto: Thinkstock)