Nieuws

Landgebruik gekoppeld aan waterkwaliteit

Waar in het oppervlaktewater overschrijden bestrijdingsmiddelen de norm? Op die vraag geeft de online Atlas Bestrijdingsmiddelen al geruime tijd antwoord. Sinds kort legt de atlas ook een koppeling met het landgebruik.

De Universiteit Leiden, samen met Royal HaskoningDHV ontwikkelaar van de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater, meldt in een nieuwsbericht dat veel bestrijdingsmiddelen in bepaalde regio’s worden ingezet bij bepaalde typen landgebruik. Zo worden aardappels en bieten vooral geteeld in zeekleigebieden in het noorden en midden van Nederland. Dankzij de nieuwe tool ‘kunnen nu de relaties tussen bepaalde bestrijdingsmiddelen die worden ingezet bij een bepaald landgebruik worden onderzocht’, aldus het nieuwsbericht.

Normoverschrijdingen

De nieuwe tool ‘koppeling met landgebruik’ biedt op meerdere manieren inzage in de verzamelde gegevens. Zo kan gezocht worden op type teelt en type gewasbeschermingsmiddel, maar ook op normoverschrijdingen. Zie bijvoorbeeld ‘Top landgebruik normoverschrijdingen’. Het blijkt dat in Nederland voor de drie normen (de drinkwaternorm, het toelatingscriterium en de EQS/MTR-norm) normoverschrijdingen zijn gemeten in oppervlaktewater.

De tabel toont het aantal bestrijdingsmiddelen per type landgebruik die een significante correlatie hebben voor die normoverschrijding. De meeste overschrijdingen (betreffende alle normen en in beide gemeten perioden; 2009 – 2011 en 2010 – 2012) worden gecorreleerd aan kasteelten. Hogere aantallen worden ook gecorreleerd aan bloembollen-, aardappel- en groententeelt en de bloemisterij, vaak in hun kielzog gevolgd door andere teelten. Denk aan de boomkwekerij en bijvoorbeeld graan- en bietenteelt.

‘Het kan beter’

In een eerder, op Groen Kennisnet verschenen, nieuwsbericht wordt verwezen naar het boek ‘Silent Spring’ uit 1962 van Rachel Carson waarin zij waarschuwde voor de gevolgen van het gebruik van insecticiden. In het artikel is te lezen dat het oppervlaktewater in Nederland weliswaar verbeterd is in 50 jaar tijd, maar dat het beter kan. De makers van de online atlas voegen daaraan toe dat de behaalde winst voornamelijk dateert van vóór 2001; ‘de laatste tien jaar is nauwelijks nog verbetering geboekt’. Hiertoe wordt verwezen naar het boek ‘Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit’, te downloaden via de atlas.

Een atlas, die naast de nieuwe feature, ook op andere punten is aangepast. Zo is de lay-out en werking van de website aangepakt waardoor producten beter gevonden kunnen worden, meldt Universiteit Leiden. De data van de site kunnen worden bewerkt en bijvoorbeeld worden ingezet voor regionaal en nationaal milieubeleid.

Data en financiers/opdrachtgevers

De data (zie atlas) ‘zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren’ en worden verzameld via Informatiehuis Water (IHW).

Het initiatief is gefinancierd door de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken de verschillende ministeries, het Directoraat Generaal Water, met medewerking van de Unie van Waterschappen (UvW), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) en Rijkswaterstaat – Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL).


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(1)