Nieuws

Landruil voor beter bedrijfsresultaat

Door land te ruilen, kunnen melkveehouders en akkerbouwers een beter bedrijfsresultaat halen en kringlopen sluiten. Ook op regionaal niveau kan landruil leiden tot voordelen, maar de praktijk blijkt lastiger dan gedacht.

n een stelsel van kringlooplandbouw gebruiken akkerbouwers en veehouderij grondstoffen en reststromen uit elkaars keten. Om kringlopen beter te sluiten, zouden akkerbouwers en veehouders intensiever samen moeten werken. De vraag is hoe die samenwerking er uit moet zien. Biedt het ruilen van landbouwgrond voordelen? Wat betekent dat voor bedrijfsresultaten, gebruik van meststoffen, ruwvoer of bodemgezondheid?

Simulatiemodel

De Wageningse student Brent Riechelman heeft als afstudeeronderzoek in een simulatiemodel berekend wat het effect van landruil is voor de provincie Flevoland. Hij werkte vier verschillende scenario's uit: van geen landruil tot landruil met een maximaal regionaal voordeel. Uit zijn MsC-Thesis blijkt dat het voordeel voor de bedrijven varieerde met een toename van 36,3% voor akkerbouwbedrijven tot 13,9% voor melkveebedrijven. Maar hij plaatst ook kanttekeningen bij het ruilen van landbouwgrond.

Organische stof

Door landruil worden akkerbouwbedrijven in staat gesteld vaker winstgevende gewassen te telen als pootaardappelen of winterwortelen in plaats van tarwe. Maar omdat tarwe een veel grote bijdrage levert aan de opbouw van organische stof in de bodem, zie je dat die organische stofopbouw vermindert. Landruil leidt wel tot een wat lager gebruik van stikstofmeststoffen, maar daartegenover staat dat er meer fosfaatmeststoffen worden gebruikt. Riechelman merkt wel op dat een simulatie met andere gewassen tot andere resultaten kan leiden.

Regionaal voordeel

Bij landruil zullen melkveehouders een minder groot aandeel van hun grond gebruiken voor de teelt van voedergewassen. Dit zal regionaal tot resultaat hebben dat er meer ruwvoer van buiten de regio aangekocht wordt en dat meer organische mest afgevoerd wordt. De student concludeert dat landruil regionaal wel voordelen biedt, maar dat het lastiger is dan het lijkt om dat regionaal voordeel optimaal te benutten.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(1)