Nieuws

Landschapselementen tegen ammoniak

Door een zone van loofbomen te planten rond je bedrijf, kun je ammoniakdepositie tot 10 procent verminderen. Onderzoekers van Alterra maakten berekeningen bij bedrijven in Overijssel.

Hoe kun je de depositie van ammoniak in Natura 2000-gebieden verminderen? In Proeftuin Natura 2000, een project dat uitgevoerd wordt door LTO Noord, Wageningen UR en Projecten LTO Noord, werken onderzoekers, overheid en bedrijfsleven in de provincie Overijssel samen om antwoord te geven op die vraag. In drie werkpakketten ontwikkelen ze ammoniakreducerende maatregelen in de praktijk en wisselen ze kennis uit.

Verkenning

In opdracht van Proeftuin Natura 2000 verkenden onderzoekers van Alterra de mogelijkheden van het toepassen van landschapselementen. Ze keken naar het effect van zones met loofbomen op verschillende afstanden rond bedrijven en rond Natura 2000 gebieden. het idee is dat die zones de ammoniakdepositie kunnen verminderen door beïnvloeding van de de luchtstroom en het opnemen van ammoniak. Een andere mogelijkheid is het 'verruwen' van zones door gras te vervangen door maïs.

Ammoniakreductie

Het grootste effect is te bereiken, zo is te lezen in het onderzoeksrapport, door het integraal verruwen van het tussengebied en het aanbrengen van een landschapselement van 250 meter rond de bedrijven. Dat houdt in dat je op 250 meter een zone van loofbomen plant en in het tussengebied gras vervangt door mais. De onderzoekers kiezen voor loofbomen omdat die meer perspectief bieden bij grootschalige toepassing. Ze zijn minder gevoelig voor ammoniak dan naaldbomen, en landschappelijk aantrekkelijker. De keuze voor maïs is puur om pragmatische redenen.

Veelbelovend

Het meest veelbelovend van de doorgerekende scenario’s lijkt het aanbrengen van een landschapselement van 50 meter breed, omdat die ingreep ten opzichte van overige scenario’s het minst ingrijpend is. Het zorgt voor een reductie van de depositie door stal- en opslagemissie van 8 tot 12 procent.

Het minste effect, 3 procent reductie, wordt bereikt met het aanleggen van een landschapselement rondom Natura 2000 gebieden.

(Bron foto: Thinkstock)