Nieuws

Lastige regels voor het mengen van meststoffen

Voor een optimale groei van gewassen is een goede balans van voedingsstoffen nodig. Daarvoor is het soms nodig verschillende meststoffen te mengen. Maar het mengen van meststoffen is aan regels gebonden. En die regels zijn soms inconsequent schrijft vakblad Grondig.

Binnen het streven naar kringlooplandbouw is de aandacht deels gericht op het beperken van het gebruik van grondstoffen en vermindering van de druk op de leefomgeving. Waar mogelijk worden voedingsstoffen voor planten betrokken uit reststromen of dierlijke mest. Kunstmest wordt zoveel mogelijk vervangen door circulaire meststoffen. Daarnaast zijn gebruiksnormen voor mest soms vrij scherp afgesteld.

Restproducten

Om een gewas toch te voorzien in de behoefte aan voedingsstoffen, is het soms nodig verschillende meststoffen te mengen, want de beschikbaarheid van nutriënten verschilt per mestsoort. Alleen zo kun je zorgen dat een gewas beschikt over een goed uitgekiende balans aan voedingsstoffen als stikstof, fosfaat, kalium, magnesium en zwavel. Maar het mengen van meststoffen is aan regels gebonden en in veel gevallen niet toegestaan, schrijft vakblad Grondig in het artikel 'Mengen van meststoffen'.

Mengen van meststoffen mag in een aantal gevallen niet om te voorkomen dat ondeugdelijke stoffen worden weggemengd. Dat geldt vooral voor meststoffen die een afvalstof of reststof als basis hebben. Je kunt denken aan zuiveringsslib of digestaat, een restproduct van mestvergisting. In die regelgeving zitten gekke dingen, schrijft het vakblad.

Digestaat

Afvalstoffen moeten volgens de Meststoffenwet sowieso vooraf al worden getoetst op de aanwezigheid van vervuilingen als zware metalen of organische microverontreinigingen. Je kunt je daarom afvragen wat het risico is. Het restproduct digestaat mag je niet vermengen met andere meststoffen. Je mag zelfs digestaat uit de ene vergister niet mengen met vergelijkbaar digestaat uit een andere vergister. Maar de dikke fractie van digestaat, dat je als strooisel in de stal kunt gebruiken, mag je wel mengen met mest die in de kelder zit.

Het vakblad schrijft dat het belangrijk is dat meststoffen die worden gemengd voldoen aan zowel landbouwkundige als milieukundige eisen. Dat is ook de inzet van de Europese Verordening bemestingsproducten, Vo (EU) 2019/1009. Het past niet dat de nationale regelgeving mengverboden hanteert die hiermee strijdig zijn. Het vakblad vindt dat bij de herbezinning op het mestbeleid het mengen van meststoffen moet worden afgestemd op de Europese verordening.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(5)