Nieuws

Leerreis Nutriëntenkringloop: we zijn op weg

Samenvatting
 • Onderwerp
  Leerreis Nutriëntenkringloop
 • Interessant voor
  Akkerbouwer, Multifuntionele Landbouwer, Beleidsmaker
Bekijk de bronnen
Na een succesvolle landelijke aftrap van de Leerreis Nutriëntenkringloop in het webinar op 11 maart en de drie thematische webinars op 18, 23 en 25 maart, maken we de balans op van alle informatie die is verzameld. Voor nu willen we alvast de eerste parels die de Leerreis heeft opgeleverd delen.

De belangstelling was groot. Voor de vier webinars hebben zich meer dan 200 deelnemers aangemeld. Het gemiddeld aantal deelnemers per webinar lag op 85 deelnemers.

Context van de Leerreis

Tijdens de aftrap in het eerste webinar is de context van de Leerreis geschetst door vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de opgaven bij het sluiten van nutriëntenkringlopen.

 • Jos Verstraten, vakgroepbestuurder van LTO Melkvee en melkveehouder in Brabant, gaf aan dat we terug moeten naar mest als het bruine goud. Veehouders moeten zich daarbij meer afvragen waar plantentelers behoefte aan hebben.
 • Gerard Ros, adviseur van NMI-Agro, benadrukte het belang van een weerbare bodem, met een goede kwaliteit van organische stoffen en een gezond bodemleven.
 • Oscar Schoumans, onderzoeker van Wageningen University & Research, ging in op het maken van mestproducten op maat, hoe om te gaan met het overschot aan fosfaat in Nederland en het belang van minder slepen met mest(producten).

Al deze invalshoeken komen ook terug in de thema’s van de drie communities: Mestverwaarding, Sluiten van kringlopen op regionaal niveau en Gebruik van organische Reststromen.

Drie thematische communities

Vooraf aan de thematische webinars is de Almanak Nutriëntenkringloop verspreid waarin de POP3-, Topsector- en EU-projecten over nutriëntenkringloop in kaart zijn gebracht. In de drie thematische webinars hebben 37 projectleiders genoemd waar zij enthousiast van worden in hun project en wat zij verwachten van de communities. Een greep uit hun verwachtingen:

 • veel kunnen en van elkaar willen leren om nieuwe technieken (verder) te ontwikkelen,
 • aanwending en toepassing van mest te verbeteren,
 • het bundelen en delen van kennis (ook vanuit het buitenland) naar de praktijk,
 • wet- en regelgeving aanpassen voor verantwoord gebruik van nieuwe meststoffen,
 • stedelijke en regionale organische reststromen en
 • regionale projecten opschalen naar andere of grotere regio’s.

Aan het eind van elke webinar heeft iedere deelnemer via Mentimeter kunnen aangeven waar de belangstelling ligt en hoe hij/zij wil bijdragen aan de community. Een community is een groep van 10 – 15 personen, die energie willen steken in het thema. Daar omheen zitten andere personen die kennis kunnen inbrengen en aftappen. Binnenkort maken we bekend wie in deze drie communities gaan plaatsnemen en hoe het programma verderop in het jaar eruit gaat zien.

Resultaten Leerreis

Video’s

In 2020 is gestart met vier regionale bijeenkomsten waarvoor vijf video’s zijn gemaakt. Daarin lichten projectleiders de dilemma’s toe waar zij tegenaan lopen in hun POP3-innovatieprojecten. De video’s kun je hier terugkijken.  

Publicaties

Naast de ‘Almanak Nutriëntenkringloop’, heeft het Regiebureau POP een digitaal themanummer ‘Nutriëntenkringloop’ samengesteld met een kijkje achter de schermen van een aantal POP-projecten.

Van de webinars zijn schriftelijke verslagen gemaakt. Deze zijn – inclusief de antwoorden op de chatvragen – terug te lezen op de website van het Netwerk Platteland.

Portaal

NCM ontwikkelt een Portaal samen met Groen Kennisnet, waar alle informatie op komt te staan. Ook werken we aan een Wiki Mestverwerking om inzicht te geven in het complexe thema.  

De Leerreis Nutriëntenkringloop is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, de Topsector Agri & Food en het Regiebureau POP. Wageningen University & Research is hierin kennispartner. Het doel van de Leerreis is om de kennis die is ontwikkeld over het sluiten van nutriëntenkringlopen bij elkaar te brengen en beter te laten aansluiten bij de behoefte van de praktijk. Deze Leerreis loopt tot en met 2022. De resultaten van de Leerreis worden verspreid via de partners en zijn te vinden op Groen KennisNet.

(Bron foto: Hans Wolkers, in opdracht van bioKennis)