Nieuws

Leg ambtenarenpassages aan voor vismigratie

Visionair bericht de stand van zaken rond vismigratie, infrastructuur en beleid: ‘Het is tijd om passages aan te leggen, waar ambtenaren van verschillende ministeries door kunnen zwemmen om elkaar beter te bereiken’.

In het artikel Nederland maakt de weg vrij voor vis wordt dit verder toegelicht: ‘De verantwoordelijkheid voor het waterbeheer ligt bij het ministerie van I&M en bij het ministerie van EZ voor het natuur- en visserijbeleid’. Als het op het daadwerkelijke beheer aankomt, waar water- en natuurbeheerders moeten samenwerken, worden samenhang en afstemming als essentieel gezien.

Projecten

In het artikel worden diverse projecten genoemd waar (ook) in breder verband wordt gewerkt aan vismigratie. Denk aan Zeeforel Lauwersmeer, Vismigratie Noordzeekanaal, ‘Paling over de Dijk’ in Noord-Holland en Zeeland en Ruim Baan voor Vissen door de vier noordelijke waterschappen. Laatstgenoemde wordt aangehaald als een goed voorbeeld van samenwerken bij monitoring. Op de Wageningen UR-webpagina ‘Ruim baan voor trekvis’ worden twee methodes voor monitoring uitgelegd.

Aandachtspunten

Naast projecten, beleid en diverse richtlijnen en wetten, zoals de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt beschreven hoe ver Nederland concreet is met het aanleggen van een infrastructuur om te voorkomen dat vissen niet verder kunnen of vermalen worden tussen de schoepen van gemalen. Dat laatste blijkt lastig: ‘Nederland loopt voorop bij het ontwikkelen van visvriendelijke pompen maar het ontbreekt nog aan richtlijnen voor het vaststellen van de visvriendelijkheid van pompen’.

In het artikel worden tips gegeven hoe dit kan worden opgelost. Voor het vispasseerbaar maken van stuwen wordt gewezen op een ‘handige en praktische handreiking’, geschreven door drie waterschappen (Handreiking vispassages in Noord-Brabant). Nog een aandachtspunt is ‘dat het onderhoud van passages te wensen overlaat’. Verder wordt gesteld dat op diverse fronten wetenschappelijk onderzoek nodig is (zoals kosteneffectiviteit van vismigratiemaatregelen).

Informatieschat raadplegen

De auteurs van het artikel adviseren de medewerkers van waterbeheerders om zich meer te oriënteren over vismigratie in het buitenland, alwaar een ‘schat aan informatie’ ligt. Beheerders worden in het artikel op weg geholpen met een opsomming van buitenlandse evenementen, met bijzondere aandacht voor de in mei gehouden Wereld Vismigratiedag/World Fish Migration Day.

Bronnen

De auteurs baseerden hun artikel op de reeds genoemde handreiking, het artikel 'Evaluatie van 55 vistrappen' en de rapporten 'Nederland leeft met Vismigratie' en 'Evaluatie van vismigratievoorzieningen in Nederland'. Onder de link 'Meer informatie over vismigratie' zijn deze publicaties terug te vinden, evenals het rapport 'Het ‘visperspectief’ een onderwater kijk op vispassages' dat de lezer in woord en beeld kennis laat maken met diverse passages.


(Bron foto: Pixabay)