Nieuws

Lesmateriaal over kringlooplandbouw

De Nederlandse landbouw moet de omslag maken naar kringlooplandbouw. Maar hoe doe je dat? Hoe werk je aan verduurzaming op het melkveebedrijf? Of hoe teel je eiwitrijke gewassen? Voor het onderwijs is lesmateriaal beschikbaar.

In de visie van de rijksoverheid moet Nederland in 2030 voedsel duurzaam produceren volgens principes van kringlooplandbouw waarbij zo min mogelijk verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet. Het is een duurzame vorm van landbouw gebaseerd op agro-ecologische principes.

Sinds september 2018, toen LNV-minister Schouten de LNV-visie ‘Waardevol en verbonden’ presenteerde, zijn er veel publicaties verschenen over kringlooplandbouw: over voederwinning, teelt van eiwitrijke gewassen, de inzet van reststromen, nutriëntenbalans en verdienmodellen. Voor het onderwijs is er inmiddels ook bruikbaar materiaal.

Lesmateriaal voor mbo

Zo heeft Zone.college een wikiwijs arrangement ontwikkeld over de teelt van eiwitrijke gewassen. Gewassen als luzerne, veldbonen en soja komen aan bod. Het arrangement bevat ook praktijkopdrachten.

Aandacht voor meststoffen is er in lesmateriaal over fosfor en de fosfaatkringloop dat ontwikkeld is door Wellantcollege. Het materiaal bevat een video, powerpointpresentatie en opdracht. Medewerkers van Wageningen Livestock Research hebben lesmateriaal ontwikkeld over ammoniakemissie.

Duurzaamheid

In het dossier 'Melkveehouderij en duurzaamheid' van Groen Kennisnet vind je powerpointpresentaties over verschillende thema's die binnen de Duurzame Zuivelketen worden opgepakt: ontwikkelingen, duurzaamheidsprestaties van bedrijven en  drijfveren van ondernemers. Een wikiwijsarrangement van Nordwin College (mno) gaat in op biodiversiteit in de weide bij melkveebedrijven. Meer lesmateriaal over biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw vind je in de portal Natuurinclusieve landbouw.

Inspirerende bedrijven

Inspiratie kun je ook opdoen aan de hand van de de 88 pionierende kringlooplandbouwboeren in het rapport 'Toekomstige voedselproductie'. Dat rapport is opgesteld door onderzoekers van Wageningen University & Research. Zeven bedrijven zijn er uitvoerig beschreven. De bedrijven voldoen meestal niet aan het beeld van de gangbare landbouwbedrijven. Soms zijn de bedrijven technologisch hoog ontwikkelde bedrijven, denk aan 'Vertical farming', soms gaat het om bedrijven die voedsel in een natuurlijke omgeving produceren. Een kenmerk is dat al die bedrijven er op de een of andere manier een verdienmodel te ontwikkelen.

Video's

Ben je op zoek naar video's? Raadpleeg dan de afspeellijst kringlooplandbouw op YouTube. Op dit moment zijn er ruim zestig video's opgenomen waarin aandacht besteed wordt aan aspecten van kringlooplandbouw.

(Bron foto: Shutterstock)

Dossiers Groen Kennisnet

(5)