Nieuws

Limburg pakt stikstofprobleem aan

De provincie Limburg gaat stikstofgevoelige natuurgebieden versneld herstellen en de stikstofuitstoot rond die gebieden bij de bron aanpakken. De provincie hoopt zo te werken aan natuurherstel en tegelijkertijd ruimte te bieden voor nieuwe bedrijvigheid. Dat staat in het Aanvalsplan Stikstof van de provincie.

Nadat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door door de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 niet meer gebruikt mag worden als basis voor vergunningverlening, zijn veel ontwikkelingen rond Natrua 2000-gebieden stil komen te liggen. De provincie Limburg wil dit probleem aanpakken en heeft in januari een Aanvalsplan Stikstof gepresenteerd.

Dat plan is nodig, zo schrijft de provincie, omdat de depositie van stikstof in met name de Natura 2000-gebieden nog te hoog is. De uitstoot is sinds 1990 wel flink verminderd, maar die afname lijkt nu te stagneren. De provincie schrijft in het rapport dat 'de stikstofproblematiek een complex probleem is die een aanpak vergt die veel breder gaat dan alleen maatregelen voor de landbouw'.

Vier actielijnen

Dat aanvalsplan kent vier actielijnen. De eerste lijn is gericht op natuurherstel van de 21 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Limburg. De tweede lijn is gericht op brongerichte aanpak van de stikstofuitstoot rond die natuurgebieden. Bedrijven met veel uitstoot worden opgekocht en verplaatst. De provincie kijkt daarbij naar alle sectoren: landbouw, industrie, verkeer, energie- en bouwsector.

De derde actielijn is erop gericht de vergunningverlening weer op gang te brengen en de vierde actielijn is gericht op wet- en regelgeving. Voor Limburg, Nederland en Europa moet een gelijk speelveld zijn. Met het plan wil de provincie tot een balans komen tussen natuur, maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Gebiedsgerichte aanpak

Om het plan te kunnen realiseren heeft de provincie gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Per gebied wordt gekeken wat er mogelijk is op korte en op lange termijn. Van alle Limburgse Natura 2000-gebieden is in beeld gebracht hoe de natuur versterkt kan worden. In 2020 wordt er een kwaliteitsslag uitgevoerd in zes gebieden: de Sint Pietersberg, Savelsbos, Bemelerberg/Schiepersberg, Geuldal, Kunderberg en Roerdal. In die gebieden wordt 200 hectare aan kruiden- en faunarijk grasland opgewaardeerd tot een hoger natuurdoeltype.

Voor het versnellen van het natuurherstel is een bedrag van € 120 miljoen nodig. En voor de bronmaatregelen rond de Natura 2000-gebieden is nog eens € 100 miljoen nodig.

(Bron foto: David Mark via Pixabay)