Nieuws

Limburgse burgerkracht versterken

Steeds vaker nemen burgers zelf initiatieven om hun leefomgeving te versterken. De Vereniging Kleine Kernen Limburg kan burgerkracht versterken, maar dan moet ze lokaal beter zichtbaar en herkenbaar zijn.

Hoe kunnen we aansluiten bij lokale initiatieven van burgers in Limburg? Hoe kunnen we hen beter ondersteunen? Die vragen hielden de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) bezig. Die vereniging behartigt de belangen van de kleine kernen in Limburg en ondersteunt en stimuleert de leefbaarheid in de kleine kernen. Waar het kan ondersteunt de vereniging dorpsraden en bewonersorganisaties, maar het zou mogelijk beter kunnen. Daarom stapte de vereniging naar de Wetenschapswinkel van de Wageningen UR. Verschillende Wageningse studenten voerden onderzoeken uit. Onlangs verscheen het rapport 'Actief Burgerschap: een verkenning naar burgerinitiatieven in de Limburgse samenleving'.

Het onderzoek maakte duidelijk dat er veel verschillende soorten burgerinitiatieven te vinden zijn in de provincie. De studenten namen in verschillende deelprojecten zo'n 25 burgerinitiatieven onder de loep.

Netwerken

Wat opviel, was dat veel van die initiatieven deel uitmaken van grotere netwerken waarin overheden ook vaak een rol spelen. Het zijn geen op zichzelf staande projecten. Die verbinding is cruciaal, constateerde masterstudente Sarah Nietiedt. Burgers zullen zelf vaak geen toegang hebben tot benodigde hulpbronnen om een initiatief tot een succes te maken. Vanwege de 'resource dependency’ - een term die Nietiedt introduceert, vormen overheden een dus een belangrijke schakel in het netwerk.

Betrokkenheid

Karim van Knoppenburg deed tijdens zijn stage onderzoek naar bewonersinitiatieven die zich specifiek bezig houden met erfgoed. De betrokkenheid van de burgers bij dit erfgoed zorgt ervoor dat burgers zich willen inzetten. In hun enthousiasme weten ze ook lokale overheden en bedrijven te betrekken bij hun projecten.

Zichtbaarheid

Een groep masterstudenten, Nienke Sijtsma, Ivo van Brandenburg, Desirée Hessels, Elena Johannsen en Renate de Waard, keek naar de relatie tussen de burgerinitiatieven en de VKKL. Uit hun onderzoek blijkt dat de VKKL lang niet altijd een logische partner is voor de burgers. De organisatie is soms slecht zichtbaar. Bovendien is soms niet duidelijk wat de toegevoegde waarde van de vereniging zou kunnen zijn. De VKKL zal deze bevindingen meenemen in een nog op te stellen beleidsplan.

(Bron foto: Pixabay)