Nieuws

Limburgse hamster nog steeds ernstig bedreigd

Uit tellingen blijkt dat er in 2017 in Limburg minder dan 200 bewoonde hamsterburchten zijn. Daarmee is de Europese hamster of korenwolf nog steeds ernstig bedreigd en is het nodig de populatie te ondersteunen.

De Europese hamster of korenwolf (Cricetus cricetus) is een inheemse diersoort die ernstig bedreigd is. Belangrijke oorzaak voor de achteruitgang van de soort is het ontbreken van een geschikte leefomgeving. In Nederland komt de soort van nature alleen voor in Limburg waar die leeft in akkers van wintergraan of akkers met luzerne.

Herintroductie

De hamster is volgens de Europese habitatrichtlijnen een strikt beschermde soort. Daarom spannen de Nederlandse overheid en de provincie Limburg zich in om de soort te behouden. Nadat in 1999 de laatste hamsters in Limburg gevangen zijn is er een fokprogramma gestart. Vanaf 2002 zijn de eerste dieren uit dat fokprogramma geherintroduceerd. Jaarlijks wordt die Nederlandse hamsterpopulatie gemonitord. Het rapport 'Ontwikkeling van de hamsterpopulatie in Limburg' uit 2018 laat zien hoe de hamsterpopulatie zich ontwikkelt.

Op dit moment leven hamsters in een drietal clusters met leefgebieden in Sibbe-Heer-Amby, Sittard-Puth-Jabeek-Bingelrade en Heerlen-Wittem-Aachen, zo blijkt uit het rapport. Het aantal hectaren dat geschikt is voor hamsters is de laatste jaren uitgebreid van 200 hectare naar ruim 700 hectare hamstervriendelijk beheerde akkers. Die uitbreiding vond plaats dankzij het HOEB-project (Hamster op Eigen Benen, 2015-2018) waarin nieuwe vormen van hamstervriendelijk beheer werden ontwikkeld die inpasbaar zijn in de agrarische bedrijfsvoering.

Ernstig bedreigd

Ondanks die inspanningen blijkt dat het voor hamster toch nog lastig is om de populatie te laten groeien. Het aantal bewoonde hamsterburchten vertoont sterke fluctuaties. Zo werd geschat dat er in 2007 ruim 1000 burchten waren, maar in de jaren daarna daalde dat aantal. In 2015 lag het aantal gevonden burchten net boven de 200, waarna de aantallen in 2016 weer verdubbelden tot net boven de 400. De telling van 2017 wijst op een aantal van minder dan 200 bewoonde burchten. De opstellers van het rapport concluderen dat de hamster nog steeds ernstig bedreigd is en dat bijplaatsingen vooralsnog noodzakelijk blijven om de populatie te ondersteunen.

(Bron foto: Agnieszka Szeląg [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons )