Nieuws

LTO wil in 2030 emissieloze land en tuinbouw

In 2030 zijn de Nederlandse plantaardige sectoren internationaal koploper op gebied van duurzame teelt. Over dertien jaar is er geen emissie van bestrijdingsmiddelen meer, en worden gewassen residuvrij geteeld, zo blijkt uit het ambitieplan van LTO Nederland.

Begin juli 2017 presenteerde Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid van LTO Nederland de Ambitie Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, Gezonde toekomst. Kern van die ambitie is dat alle plantaardige sectoren binnen dertien jaar overstappen op een duurzame of volhoudbare teeltwijze. Een teelt die emissieloos is, zonder residuen van bestrijdingsmiddelen en die rekening houdt met de leefomgeving. Het visiedocument is opgesteld door LTO Nederland met de sectororganisaties LTO Glaskracht, KAVB en NFO waarbij acht sectoren betrokken waren: glastuinbouw, fruitteelt, bollenteelt, boomkwekerij, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, paddenstoelen en de biologische land- en tuinbouw.

Uitdaging

Baecke denkt dat die ambitie kansen biedt voor de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Nederlandse boeren en tuinders zijn koplopers in kwaliteit en productveiligheid. Kennis en vakmanschap heeft gezorgd voor hoge efficiëntie en productiviteit, zo lichtte hij de ambitie toe. Maar de huidige manier van telen staat wel onder druk. De teelt van gezonde planten is een steeds grotere uitdaging.

Weerbaarheid

Het visiedocument is gebaseerd op drie pijlers: gezonde planten, gezonde leefomgeving en gezonde markt. Bij gezonde planten denken de opstellers aan weerbare planten die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen. De weerbaarheid van plant, gewas en bodem spelen daarbij een belangrijke rol. Om ondernemers te ondersteunen bij het weerbaar inrichten van hun teeltsysteem, wil LTO een weerbaarheidswijzer ontwikkelen.

Geen emissie

Om een positieve bijdrage te leveren aan mens, dier en milieu in een gezonde leefomgeving, wordt de emissie van milieubelastende bestrijdingsmiddelen in 13 jaar tot nul teruggebracht. Al in 2025 moet de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater door plantaardige productie gedaald zijn met 75% ten opzichte van 2016, zo is te lezen. En om te werken aan een sterk nationaal en internationaal erkend product op een gezonde markt moet er residuvrij geproduceerd worden. Dit moet leiden tot een sterkere concurrentiepositie van Nederlandse boeren en tuinders.

Om de ambitie waar te maken, is samenwerking met partners in keten maatschappij, overheid en onderzoek nodig. 'Alleen zo kunnen wij de omslag maken naar een land- en tuinbouw die geroemd wordt om haar producten en om de wijze waarop die geteeld zijn,' aldus LTO.

(Bron foto: Shutterstock)