Nieuws

Maatregelenpakket voor stikstof- en PFAS-problematiek

De maximumsnelheid op snelwegen gaat overdag omlaag naar 100 km. Veehouders moeten ander voer gebruiken met minder eiwit en de warme saneringsregeling varkenshouderij wordt uitgebreid. Zo denkt het kabinet de stikstofproblematiek op korte termijn op te lossen.

Om de bouw weer vlot te trekken en natuur te herstellen komt het kabinet met een pakket aan maatregelen om de de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen. Door de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/u, de ammoniakuitstoot via veevoer te verlagen en de bestaande regeling van de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij uit te breiden, daalt op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur, zo is te lezen in de kamerbrief van 13 november 2019.

Daling stikstofdepositie

Door deze maatregelen komt er weer ruimte vrij voor de bouw van circa 75.000 woningen in 2020 en voor infrastructurele projecten. Ook voor PFAS, de verzamelnaam voor (chemische) stoffen, komt het kabinet met een aanvullend pakket aan oplossingen.

Door een zo snel mogelijke verlaging van de maximumsnelheid overdag op alle autosnelwegen in Nederland naar 100 km/u daalt op korte de stikstofdepositie op korte termijn. Die verminderde stikstofneerslag komt voor 30% ten goede aan natuurontwikkelingen en voor 70% aan bouw- en infrastructurele projecten.

Veehouderij

Het kabinet wil de stikstofuitstoot in de veehouderij verminderen door de hoeveelheid eiwit in het voer te verlagen. Hoe dat precies moet, is nog niet duidelijk. Het kabinet wil voor ideeën de sector erbij betrekken. De plannen moeten aantrekkelijk zijn voor boeren om er mee aan de slag te gaan, zo staat in de kamerbrief. En het sturen op de samenstelling van het rantsoen mag niet leiden tot negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van het dier of leiden tot andere emissies.

De warme saneringsregeling varkenshouderij - die al langer bestaat voor varkenshouders die hun bedrijf willen beëindigen - wordt uitgebreid. Naast de beschikbare € 120 miljoen, stelt het kabinet nog € 60 miljoen extra beschikbaar. Vanaf 25 november kunnen varkenshouders een aanvraag voor susbsidie indienen.

Natuurbeleid

In de kamerbrief staat ook dat het kabinet met provincies wil nadenken over een realistisch natuurbeleid. Met name gaat dit over enkele kleine Natura 2000-gebieden die - ook na herstelmaatregelen - relatief zwak blijven. Het kabinet wil ook mogelijkheden bekijken voor het samenvoegen en herindelen van natuurgebieden. In afwachting daarvan worden geen nieuwe Natura 2000-gebieden op land aangewezen.

Als oplossing voor de PFAS-problematiek wil het kabinet rijksbaggerdepots openstellen voor de meest vervuilde baggerspecie die ook PFAS bevat, zodat grote baggerprojecten doorgang kunnen vinden. De Bodemhelpdesk gaat gemeenten, provincies en bedrijven helpen om per project aan te geven wat mogelijkheden zijn. En om te voorkomen dat PFAS in de toekomst in ons milieu komt, wil het kabinet dat binnen Europa alle 6000 stoffen uit de PFAS-groep verboden worden. Hiervoor zijn Europese afspraken nodig.

(Bron foto: Shutterstock)