Nieuws

Maatwerk nodig bij woelen in blijvend grasland

Door bodemverdichting kan de opbrengst van grasland verminderen. Je kunt bodemverdichting opheffen door te woelen. Uit onderzoek blijkt dat het effect op zavelgrond wel positief is, maar dat woelen op zware klei averechts werkt.

Een verdichte bodem in blijvend grasland kan zorgen voor lagere opbrengsten omdat de beworteling geremd wordt. Je kunt verdichting in de bouwvoor - de bovenste 30 cm van de bodem - opheffen door te woelen. Maar heeft dat wel zin? Uit een experiment op zandgrond bleek dat het effect van woelen beperkt was, mogelijk omdat de grond maar beperkt verdicht was. Daarom werd als vervolg een praktijkproef uitgevoerd in blijvend grasland op verdichte zavelgrond op verdichte zware kleigrond. Er werd een keer 30 cm diep gewoeld.

Praktijkproef

Om goed in beeld te brengen wat het effect is, werden de beide percelen twee groeiseizoenen gevolgd. Onderzoekers keken naar verschillende eigenschappen van de bodem zoals indringingsweerstand van de bodem, bodemstructuur, worteldichtheid, wormgangen. Ook maten ze de grasopbrengst en de stikstofopname.

Opbrengst

Uit het rapport 'Woelen van verdicht grasland op een zavelgrond en een zware kleigrond' blijkt dat het effect op zavelgrond positief is. De grasopbrengst was na woelen vooral in de eerste snede hoger. Over de hele proefperiode was de opbrengst 4% hoger. Op de zware kleigrond was de grasopbrengst alleen hoger in de eerste snede van het eerste groeiseizoen, en in de sneden daarna regelmatig lager. Over de hele proefperiode was de opbrengst 6% lager. De niet gewoelde kleigrond bleek door zwel en krimp en hoge wormactiviteit in staat de aanwezige verdichting op natuurlijke wijze op te heffen. Woelen had hier juist een averechts effect.

Maatwerk

Uitgedrukt in geld bleek het woelen op zandgrond voor de proefperiode een nettowinst op te leveren van € 209 per hectare, terwijl voor kleigrond een verlies berekend werd van € 1.121 per ha. De onderzoekers concluderen dat bij de beslissing om in verdicht grasland te woelen maatwerk nodig is. De mate van verdichting en de natuurlijke herstelcapaciteit van de grond speelt daarbij een belangrijke rol.

(Bron foto: Shutterstock)