Nieuws

Maïs afwisselen met gras of groenbedekkers

Bij een continuteelt van maïs loopt de opbrengst geleidelijk terug door afnemende bodemvruchtbaarheid. Daarom is afwisseling met gras zinvol. Een beslisboom laat zien welke keuzes je kunt maken. Groenbedekkers zijn zelfs verplicht op maïspercelen.

Bij jarenlange maïsteelt op hetzelfde perceel loopt de opbrengst terug met soms wel 20%, zo is te lezen in het onderzoeksrapport 'Gras en maïs in vruchtwisseling'. Dat komt door een teruglopend gehalte aan organische stof in de bodem en uitspoeling van voedingsstoffen. Bovendien spelen kiemschimmels een rol. Het rapport, dat een overzicht geeft van bestaande kennis, laat zien dat je mais af kunt wisselen met grasland of grasklaver.

Beslisboom

Ook voor grasklaverpercelen is het zo dat na verloop van tijd het aandeel klaver terugloopt. Door een betere bodemvruchtbaarheid krijgt het gras de overhand. Bovendien spelen ziekten en plagen een rol bij de teruggang van het aandeel klaver. Voor deze grasklaverpercelen is het daarom goed af te wisselen met een ander gewas. Je kunt maïs ook afwisselen met grasland. Welke keuze je maakt hangt af van de omstandigheden. Om die keuze makkelijker te maken, is in het rapport een beslisboom opgenomen die de keuzemogelijkheden op een rij zet na de teelt van maïs, grasland of grasklaver.

Groenbedekkers

Om de bodemvruchtbaarheid te behouden en nitraatuitspoeling tegen te gaan, kun je maïs ook combineren met groenbedekkers. Er zijn er verschillende: Italiaans raaigras, winterrogge, vlinderbloemigen als klaver en wikke of gele mosterd of Japanse haver. Omdat die gewassen voedingsstoffen opnemen en vasthouden, worden ze ook wel vanggewassen genoemd.

Biomassa

Uit het artikel 'Welke groenbedekker kan je nog zaaien na maïs?' blijkt dat met name winterrogge en Italiaans raaigras het goed doen na het late oogsttijdstip van maïs. Op het oog lijkt een perceel met die rogge misschien niet zo veel op te brengen, maar het grootste deel zit ook onder de grond. Van rogge wordt 70% van de totale biomassa door de wortels geleverd, van Italiaans raaigras zelfs 85%. Rogge wortelt wat dieper dan Italiaans raaigras.

Verplichte vanggewassen

In Nederland is het zaaien van een vanggewas tegenwoordig verplicht na de teelt van maïs op zand- en lössgrond. Je mag die gewassen niet eerder onderwerken dan 1 februari. Toegelaten vanggewassen zijn bladkool, bladrammenas, gras, Japanse haver, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe. Op de website van RVO vind je meer informatie.

(Bron foto: Pixabay)