Nieuws

Maisverbod dreigt voor zuid Vlaanderen

In verband met bodemerosie geldt voor delen van het zuiden van Vlaanderen vanaf 2018 een verbod op het telen van mais. Tenzij er maatregelen worden getroffen.

Bodemerosie op landbouwpercelen in Vlaanderen leidt tot belangrijke schade in stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden door modderoverlast. Om het tij te keren dienen maistelers in vooral het zuiden van Vlaanderen vanaf 2018 directe inzaai of de striptilltechniek toe te passen. Doen ze dit niet, dan geldt een verbod op het telen van mais. Dit valt te lezen in het artikel ‘Erosie bedreigt maisteelt’ uit het blad Veeteelt.

Erosiebestrijdingsmaatregelen

Zo’n zeven procent van het totale Vlaamse landbouwareaal heeft te maken met verplichte erosiebestrijdingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn nodig omdat het wegruimen van de slibaanvoer Vlaanderen jaarlijks zo’n 160 miljoen euro kost. Maar ook landbouwkundig is bodemerosie een probleem: het leidt immers tot een afname van de bodemvruchtbaarheid.
Op de bodemerosiekaart van Vlaanderen situeren de probleemgebieden zich vooral in de hellende leem- en zandleemgebieden in het zuiden van Vlaanderen.

NKG

Bij de teelt van mais wordt het vanaf 2018 verplicht om op de hoog erosiegevoelige gronden een niet-kerende grondbewerking (NKG ) toe te passen. NKG is een containerbegrip voor verschillende grondbewerkingen, maar in de praktijk komt het neer op het uitsluiten van ploegen. Uit onderzoek blijkt dat het bodemverlies bij een niet-kerende bodembewerking met 85 procent afneemt.

Uit jarenlange praktijkproeven blijkt dat de opbrengst bij NKG minder is dan bij het klassiek ploegen. In theorie zou de gewasderving beperkt blijven tot 8 à 10 procent als de techniek correct wordt toegepast. Echter, bij een veldproef vorig jaar bedroeg de derving zo’n 30 procent.

Maisverbod

Op de zeer hoog erosiegevoelige gronden komt er vanaf 2018 zelfs een teeltverbod voor mais, tenzij die wordt ingezaaid volgens de mulchzaai- (directe zaai) of de striptilltechniek. Bij directe inzaai wordt de mais met een speciale zaaimachine zonder zaaibedbereiding ingezaaid in de vegetatieresten van de vorige oogst of van de afgestorven bodembedekker.

Bij de striptilltechniek wordt de akker niet volledig bewerkt, maar in strips of stroken van maximaal 15 cm breed. De rest van het veld blijft onbewerkt en moet voldoende bodembedekking hebben.

Drempeltechniek

De meestbelovende techniek qua opbrengst en uitvoerbaarheid is wellicht de drempeltechniek. Bij de drempeltechniek worden na klassiek ploegen met een aangepaste machine aanaardingen (drempeltjes) aangebracht bij het zaaien dwars tussen de rijen. Er is momenteel slechts één machine die dit werk kan uitvoeren, het Prototype CIPF. Volgens de ontwikkelaars vermindert het werktuig de erosie met een factor vier. De opbrengst met de drempeltechniek bedroeg bij een veldproef zelfs meer dan bij het klassieke ploegen, maar de techniek is (nog) niet officieel erkend als erosiebeperkende maatregel.

In de loop van 2015-2016 evalueert de Vlaamse overheid de maatregelen. Wijzigt het beleid niet, dan rest de veehouders in de betrokken gebieden weinig anders dan mais te kopen.


Bron foto: Pixabay

Links