Nieuws

Markt moet groeiruimte geitenhouderij bepalen

Er is een groeiende vraag naar geitenzuivel. Daarom vindt het platform melkgeitenhouderij dat de markt leidend moet zijn bij het bepalen van de groeiruimte. Daarnaast is maatschappelijke acceptatie belangrijk. Het aantal geiten steeg in 2018 naar een record van 588 duizend.

Omdat de geitenhouderij een sector is die door de maatschappij kritisch wordt gevolgd heeft het Platform Melkgeitenhouderij een nieuwe ketenvisie ontwikkeld. Het Platform, dat in 2014 door LTO en NGZO is opgericht, schetst daarin een visie op dierenwelzijn, gezondheid en bedrijfsomvang. Omdat de meest dringende vragen vanuit politiek en maatschappij betrekking hebben op schaalvergroting en het reguleren daarvan, staat de ontwikkeling van een visie op schaalgrootte en groei voorop.

Groei

De geitenzuivelketen is gegroeid op basis van de groeiende vraag naar producten met geitenzuivel. Op zichzelf is groei niet slecht, schrijft vakblad Geitenhouderij . Een sector van redelijk omvang is ook in staat te werken aan deskundigheidsbevordering of kennisontwikkeling, aldus LTO­ vakgroepvoorzitter Jos Tolboom in het artikel 'Groot, groter, toekomstvisie'. Maar het platform vindt het wel nodig om randvoorwaarden te stellen aan verdere groei van de geitenzuivelketen, zodat je mogelijke negatieve gevolgen tijdig kunt voorkomen.

Markt

In het artikel worden een aantal randvoorwaarden genoemd. Zo vindt het platform het belangrijk dat de markt de groeiruimte bepaalt. Er is immers een groeiende vraag is naar geitenzuivel en het zonde zou zijn om daar geen invulling aan te geven. Daarnaast vindt het platform dat kringlopen voor nutriënten zo veel mogelijk gesloten worden.

Het voer voor geiten moet bestaan uit ruwvoer en restproducten van levensmiddelen. Gebruik van voedermiddelen die ook geschikt zijn voor humane consumptie worden zo veel mogelijk beperkt. En het platform vindt dat de sector bij groei het fosfaatplafond moet bewaken. Dat kan een individuele geitenhouder immers niet zelf.

Maatschappelijke acceptatie

Voor individuele bedrijven is de maatschappelijke acceptatie leidend voor wat een wenselijke bedrijfsgrootte is. Het platform spreekt geen voorkeur uit voor grote of kleine bedrijven. Er zijn immers geen argumenten waarom volksgezondheid en sponsen, dierziekten, geur, ammoniak en dierenwelzijn op grote bedrijven minder goed te borgen zijn dan op kleine, aldus het platform.

In de visie staat de gezondheid van omwonenden niet ter discussie. Zoönosen worden actief gemonitord en waar nodig bestreden. De emissies van geur en ammoniak worden waar mogelijk en waar nodig beperkt. Het LTO convenant Stalbranden wordt overgenomen. En dierenwelzijnsnormen en dierziektebestrijding zijn onderdeel van onze dagelijkse praktijken.

Record aantal geiten

Op 20 november maakt CBS in een persbericht bekend dat Nederland in 2018 een record aantal geiten geteld zijn. Het aantal geiten in Nederland is in 2018 met 10% toegenomen naar bijna 588 duizend. De meeste geiten worden gehouden voor de melk en zijn te vinden op gespecialiseerde geitenbedrijven. Het aantal melkgeiten op deze bedrijven nam in een jaar tijd met 15% toe tot 414 duizend. Het CBS baseert dit op de cijfers van de Landbouwtelling.

(Bron foto: Pixabay)