Nieuws

Masterplan kwaliteit vmbo succesvol

Aantoonbaar stijgende examenresultaten, een andere manier van werken, het project Masterplan Kwaliteit vmbo-groen blijkt een succes. De samenwerking tussen de aoc’s heeft geleid tot een versterking van de kwaliteit van het vmbo.

In 2010 verscheen het onderwijsverslag waarin de onderwijsinspectie concludeerde dat de resultaten van de Gemengde Leerweg (GL) vmbo-groen achterbleef bij het overig vmbo. Na aanvullend onderzoek door de AOC Raad bleken er meerdere verklaringen voor deze constatering: het niveau van de toetsing was niet op orde, leerlingen zaten niet in de juiste leerweg en GL-leerlingen zaten samen met KB-leerlingen in dezelfde groep. Om de kwaliteit te verbeteren, werkten alle AOC’s samen in het project Masterplan Kwaliteit vmbo-groen aan een planmatige aanpak. Eén van de methodieken waar men mee aan de slag ging, was het ‘Opbrengstgericht werken’ (OGW). Deze methode wordt voornamelijk in het primair onderwijs gebruikt om resultaatgericht te werken en de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het zorgt voor grip op de resultaten doordat je planmatig volgens een vaste cyclus werkt. Niet alle scholen kozen voor deze opzet. Een aantal scholen gingen aan de slag met het toetsbeleid. Deze insteek sluit aan bij de methodiek Opbrengstgericht werken en draagt net als OGW bij aan een andere manier van werken.

Een belangrijke factor in dit proces was kennisuitwisseling. De AOC Raad ondersteunden de scholen door naast interne studiedagen netwerkdagen te organiseren waar de scholen hun ervaringen konden delen. Ook ontwikkelden de scholen instrumenten die te downloaden zijn op de site van de AOC Raad.

Resultaten

Inmiddels is het project afgerond. De aanpak van het Opbrengstgericht werken heeft bij veel scholen geleid tot een cultuurverandering. Er heeft een professionaliseringsslag binnen de teams plaatsgevonden. Uit de nieuwe School- en Centraal examencijfers blijkt dat de cijfers zijn gestegen. Daarnaast zijn er nieuwe leermiddelen en toetsen ontwikkeld. Ook al is de landelijke ondersteuning van dit project gestopt, het is de verwachting dat de scholen op de ingeslagen weg doorgaan.

Wil je meer over de resultaten van dit project weten, download hier het rapport.

(Bron foto: Bij Kookklas, Wellantcollege)