Nieuws

Meer biodiversiteit met keverbanken

Door op akkers verhoogde stroken grond aan te leggen die je inzaait met een gras- en kruidenmengsel, stimuleer je de ontwikkeling van insecten als loopkevers. Die kevers kunnen niet alleen plagen onderdrukken, ook akkervogels als de patrijs hebben er baat bij.

Keverbanken zijn verhoogde stroken land die je midden in een akker aanlegt. Op die stroken, die je inzaait met gras en kruiden, kunnen kevers en andere insecten zich ontwikkelen en zo een bijdrage leveren aan de versterking van de biodiversiteit op de akker. De insecten kunnen plagen helpen onderdrukken, bovendien kunnen akkervogels als de patrijs er zich ontwikkelen. In 2017 zijn als experiment binnen het Partridge project vijf keverbanken aangelegd.

Insecten

In dat project participeerden akkerbouwers, collectieven voor agrarisch natuurbeheer en organisaties als Brabants Landschap, Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Vogelbescherming Nederland. Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein volgden de ontwikkeling van insecten gedurende het groeiseizoen.

Grassen en kruiden

De keverbanken zijn zo'n 2 tot 3 meter breed en 40 tot 70 centimeter hoog. De stroken kun je inzaaien meet een mengsel van overblijvende polvormende gras en kruiden. 80% van dat mengsel bestaat uit grassen als kropaar, roodzwenkgras en timotheegras. Omdat de keverbanken wat hoger liggen, droogt de grond snel op zodat insecten zich goed kunnen ontwikkelen.

Biodiversiteit

Uit een artikel, dat eind oktober op Nature Today verscheen, blijkt dat de studenten in die keverbanken gedurende het groeiseizoen zo'n 50 soorten insecten aantroffen. Op akkers waar geen keverbanken zijn aangelegd, vonden ze nog geen 20 soorten. Van april tot september hebben wekelijks geïnventariseerd welke insecten er aanwezig waren. In totaal hebben ze 15 keer zo'n inventarisatieronde uitgevoerd. Ze troffen verschillende soorten insecten aan zoals zoals sprinkhanen en krekels, diverse soorten loopkevers, wantsen, cicaden, bijen, hommels, wespen, dag- en nachtvlinders en zweefvliegen.

Duidelijk is dat de keverbanken bijdragen aan een hogere biodiversiteit op de akker. De definitieve uitkomsten van het onderzoek worden in april gepresenteerd.

(Bron foto: WUR (PPO))