Nieuws

Meer diversiteit in de landbouw voor grotere veerkracht

Meer diversiteit in de landbouw betekent dat je aanvankelijk inlevert op efficiency. Maar op lange termijn kan het geld opleveren omdat de veerkracht van het bedrijf toeneemt. In een nieuwe proeftuin wordt dit spanningsveld onderzocht.

Meer biodiversiteit zorgt voor meer biologische en economische veerkracht op het boerenbedrijf, zegt onderzoeker Wijnand Sukkel in een artikel in het Resilience magazine van Wageningen University & Research. Zo zal een nieuwe ziekte in een gewas niet meteen het hele bedrijf over razen wanneer je meer verschillende gewassen teelt.

Een grotere diversiteit zorgt ook voor risicospreiding. Op een multifunctioneel bedrijf kun je in jaren met slechte oogsten immers terugvallen op de inkomsten uit neventakken, zoals een zorgboerderij. Je kunt daarnaast beter inspelen op uitdagingen van de toekomst. Maar je levert wel in op efficiency in de bedrijfsvoering. Meer diversiteit levert dus een spanningsveld op.

Proeftuin

Dat spanningsveld is waar de in september geopende Proeftuin Agro-ecologie en Technologie bij Lelystad zich op richt. Op 80 hectare kijken onderzoekers en technologen naar de mogelijkheden om samen te werken aan veerkrachtige landbouwsystemen, met zoveel mogelijk biodiversiteit, zo min mogelijk verlies van voedingsstoffen door uitspoeling, en een minimaal gebruik van chemische gewasbescherming.

Strokenteelt

Zo kun je werken aan meer diversiteit op het veld door strokenteelt toe te passen. Daarbij staan gewassen in afwisselende stroken van bijvoorbeeld van 6 of 12 meter breed. In het gewas vind je dan meer natuurlijke vijanden, zoals spinnen en torren die schadelijke insectensoorten eten. Een andere aanpak is door te werken met agroforestry waarbij je fruit- of notenbomen combineert met een onderteelt van akkergewassen.

Bodemgezondheid

En om te werken aan een gezonde bodem wordt in de proeftuin geëxperimenteerd met niet-kerende grondbewerking. De bodem wordt dan niet geploegd, maar alleen de bovenste grondlaag wordt bewerkt. Het bodemleven in de bovenste grondlaag wordt hierdoor veel minder verstoord.

(Bron foto: Shutterstock)