Nieuws

Meer dood hout en minder naaldbomen in bossen

In bossen is steeds meer dood hout aanwezig en het aandeel naaldbomen is gedaald: slechts twee resultaten uit de nieuwe bosinventarisatie. Alterra belicht in een artikel het aspect vraag-aanbod.

Volgens Alterra, een van de instanties die deel uitmaakte van het consortium belast met de uitvoering van de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie (NBI6), lijkt het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van hout steeds meer verstoord te worden. ‘Ondanks de toenemende vraag naar hout heeft in bijna de helft van het bos de afgelopen 10 jaar geen oogst plaatsgevonden’.

Naald gevraagd, loof geplant

In het artikel op de website van Wageningen UR vervolgt Alterra: ‘En terwijl de vraag naar hout voor industriële toepassingen voor twee derde bestaat uit naaldhout, worden er tegenwoordig vooral loofbomen aangeplant’. In de samenvatting van het rapport wordt geconcludeerd dat er een duidelijke verschuiving gaande is van naaldboom- naar loofboomsoorten.

Overige bevindingen

Andere bevindingen die extra belicht worden zijn: bos beslaat 11% van het grondgebruik in Nederland, het Nederlandse bos wordt gemiddeld ouder, meer gemengd en iets meer ongelijkjarig, de gemiddelde voorraad levend en dood hout blijft toenemen en de gemiddelde bijgroei is iets gedaald, bij ongeveer gelijkblijvende kap.

Steekproefpunten

Hoe de gegevens voor de bosinventarisatie vergaard worden, wordt uitgebreid uitgelegd in het artikel Door de bomen het bos weer zien (mei 2013, Vakblad Natuur Bos Landschap). In het artikel is de Nederlandse kaart met steekproefpunten opgenomen, is te lezen hoe de diameter van een boom wordt gemeten, wordt uitgelegd hoe de dikte van een strooisellaag wordt bepaald, enzovoorts.

De inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). In het rapport is te lezen: ‘Het ministerie van EZ hecht aan het publiekelijk beschikbaar maken van de onderliggende meetgegevens’. Via de website van Probos (zie link) zijn al deze meetgegevens terug te vinden en biedt gebruikers de mogelijkheid zelf analyses op de gegevens uit te voeren.

Bosinventarisatie

De gegevens uit de inventarisatie moeten actuele informatie opleveren over de toestand (kwaliteit) van het Nederlandse bos, de natuur en het landschap (doel van de inventarisatie). De inventarisatie is beperkt gebleven tot informatie over de toestand van het bos. De vorige versie van de inventarisatie heette Meetnet FunctieVervulling bos, natuur en landschap (MFV). Lees hierover meer in de inventarisatie zelf (zo zijn natuur en landschap via andere kanalen ‘ingevuld’).

De inventarisatie biedt niet alleen informatie over de toestand/kwaliteit van het bos. De resultaten worden ook gebruikt voor het rapporteren van de koolstofvastlegging in bos voor het Kyoto Protocol en voor internationale bossenrapportages.


(Bron foto: Pixabay)