Nieuws

Meer duurzame energie in de glastuinbouw

De glastuinbouw in het Westland kan bijna 60% van de energie voor warmteproductie uit duurzame energie halen. Door meer duurzame energie in te zetten, daalt de uitstoot van CO2. De glastuinbouw wordt zo duurzamer.

Van de in totaal 15,8 petajoule (PJ) warmteproductie van de Westlandse glastuinbouw in 2015 kan bijna 10PJ - ruim 60% - vervangen worden door een duurzaam alternatief, zo blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic Research (LEI). Omdat de gemeente Westland, die ruim 20% van de Nederlandse glastuinbouw huisvest, en de provincie Zuid-Holland een beter beeld willen hebben van de kansen voor de inzet van duurzame energie in de glastuinbouw, vroegen zij Wageningse onderzoekers de warmteproductie van de glastuinbouw in het Westland in beeld te brengen.

Duurzame energie

In het onderzoeksrapport 'Energieverduurzaming Westlandse glastuinbouw' kwantificeerden de onderzoekers de warmteproductie van de sector voor 2015 en 2020. En ze schetsten een beeld van de ontwikkeling na 2020. Naast de goede perspectieven voor inzet van duurzame energie blijkt uit het rapport ook dat de warmteproductie zal dalen. Die daling komt door veranderingen in de sector. Het areaal zal krimpen, telers stappen over op andere teelten, ze zetten warmte selectiever in of zetten in de bedrijfsvoering de warmterkachtkoppeling (wkk) anders in.

De Westlandse glastuinbouw volgt de landelijke trend in de sector. De glastuinbouw weet energie steeds effciënter in te zetten en past duurzame energie vaker toe, blijkt uit de 'Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2015'. In dat rapport, dat ook is samengesteld door Wageningen Economic Research, is te lezen dat het aandeel duurzame energie in het totaal energiegebruik in 2015 toenam van 4,3 tot 5,1%. De toename zat vooral bij aardwarmte en bij de inkoop van duurzame elektriciteit.

CO2-emissie

Uit dat rapport blijkt verder dat de CO2-emissie van de sector in 2015 5,7 Mton bedroeg, dat is lager dan het streefdoel voor 2020. In de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 is tussen glastuinbouw sector en overheid een doel voor de totale CO2 -missie in 2020 van 6,2 Mton overeengekomen. In de periode 2010-2015 wist de sector de uitstoot met 2,0 Mton te reduceren. Dit kwam onder andere door krimp van het areaal, minder verkoop van elektriciteit, toename van duurzame energie en meer inkoop van elektriciteit.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(3)