Nieuws

'Meer erosie bij afname soortenrijkdom'

'Bij een afname met 75% van het aantal soorten verdubbelde de erosie': een van de resultaten uit onderzoek naar dijkgraslanden door de leerstoelgroepen Natuurbeheer & plantenecologie en Bodemfysica & landbeheer van Wageningen Universiteit.

De resultaten zijn gepubliceerd in het internationale tijdschrift Ecosystems en samengevat in een persbericht van Wageningen UR. De verklaring voor het verband tussen soortenrijkdom en erosie is dat 'bij hogere soortenaantallen er een grotere kans is dat een soort die verdwijnt, vervangen kan worden door een plantensoort met een gelijkwaardig effect op de erosiebestendigheid'.

Biomassa en wortelnet

Een andere bevinding uit het onderzoek is dat de bovengrondse en de ondergrondse biomassa groter wordt bij een grotere diversiteit van soorten, waardoor erosie eveneens beperkt wordt. In een artikel in H2O online wordt eveneens verwezen naar genoemd onderzoek, alsook naar onderzoek waarin vooral de aanwezigheid van een dicht wortelnet doorslaggevend wordt genoemd betreffende erosie.

Maatwerk

Bovenal houdt het H2O-artikel de conclusies van deze onderzoeken tegen het licht van de dagelijkse praktijk van een dijkbeheerder 'die ook rekening wil houden met de recreatieve en ecologische funties van de grasbekleding'. Gelet op meerdere zaken, zo wordt gesteld dat de standplaatsfactoren soms zo zijn dat een grote soortenrijkdom 'een droom blijft', wordt gesteld: 'We moeten realistisch blijven en de oplossing zoeken in maatwerk'.

(Bron foto: Pixabay)