Nieuws

Meer geld voor innovatie

Innovatie is een belangrijke pijler in de begroting van het ministerie van LNV zoals die tijdens Prinsjesdag gepresenteerd werd. In 2019 is € 90,8 miljoen gereserveerd voor kennisontwikkeling en agrarische innovatie. Aan de Ontwikkelagenda Groen onderwijs wordt € 4,4 mln extra besteed.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de postie van de mensen in land- en tuin bouw verbeteren en wil landbouw en natuur zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. De beleidsagenda, zoals beschreven in de op 18 september gepresenteerde begroting van het ministerie, sluit aan op de op 8 september gepresenteerde visie waarin kringlooplandbouw centraal staat.

Kennisbasis

De landbouw moet duurzamer worden, zorgvuldiger hulpbronnen gebruiken en een minimale impact hebben op mens, dier, klimaat en milieu. Om oplossingen te vinden voor de verdere verduurzaming van de landbouw, is inzet op kennis en innovatie cruciaal, zo meldt het ministerie. Het ministerie wil daarom werken aan een stevige kennisbasis: een innovatief bedrijfsleven en overheid en een sterkere verbinding van de primaire sector, (groene) onderwijs- en kennisinstellingen, topsectoren, bedrijfsleven en ngo’s, gericht op de maatschappelijke opgaven.

Innovatie

Innovatie is daarom een belangrijke pijler in de begroting. De bijdrage aan Wageningen Research is volgend jaar € 92,7 miljoen en naar kennisontwikkeling en agrarische innovatie gaat € 90,8 mln. euro. Wat betreft het onderwijs, schrijft het ministerie dat dit beter moet aansluiten bij de behoefte van de arbeidsmarkt zodat nieuwe kennis kan worden toegepast en er goed opgeleide mensen beschikbaar zijn. De inzet van het ministerie is gericht op het versterken van de samenwerking in de gouden driehoek van onderwijs, bedrijfsleven en overheid rondom deze thema’s, zo is te lezen in de begroting.

Groenpact

Dat gebeurt onder andere via het Groenpact en daarmee samenhangend de doorontwikkeling van kenniscentra (HBO centers of Expertise Agrodier, Open teelten Greenports, Food, Natuur en Leefomgeving en MBO Centra voor Innovatief Vakmanschap Agrofood en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen) en het Borderless Network. In 2019 start daarom de tweede fase van de uitvoering van het Groenpact als innovatieplatform voor groen onderwijs en onderzoek. Hierbij worden de HBO-centers of expertise en de MBO-centra voor innovatief vakmanschap doorontwikkeld.

Voor het integraal meenemen van het onderwijs bij de inhoudelijke thematische programmering van kennis en innovatie voor LNV is in 2019 € 4,4 mln. extra beschikbaar, naast het structurele budget van € 4,4 mln. Dit betreft een bijdrage naar aanleiding van een bestuurlijke afspraak met 40 partijen met een inspanningsverplichting voor het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid.

(Bron foto: Pixabay )