Nieuws

Meer interesse van consument voor voeding

Voeding en voedsel is een een speerpunt geworden bij de Consumentenbond. En de interesse voor voeding is toegenomen bij leden van die bond. Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek naar subsidies voor voedselonderzoek.

Al heel lang, sinds 1981, krijgt de consumentenbond subsidie van de overheid voor voedselonderzoek en de communicatie hierover. De overheid wil daarmee bereiken dat het consumentenbewustzijn over duurzaam voedsel versterkt wordt. De Consumentenbond voert onderzoek uit dat aansluit bij de beleidsdoelen zoals die verwoord zijn in de nota duurzaam voedsel (2009) en de beleidsbrief duurzame voedselproductie. Doel is de consumenten te stimuleren tot duurzame en gezonde consumptie. Maar werken die subsidies ook? Hoe effectief zijn die onderzoeken?

Evaluatie

Daarom voerde de Auditdienst Rijk in opdracht van het ministerie van EZ een evaluatie uit naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het voedselonderzoek over de periode 2009 - 2014. In februari verscheen het rapport Evaluatie subsidie Consumentenbond 2009-2014. En in juni informeerde staatssecretaris van Dam de Tweede Kamer over de resultaten van dat onderzoek via een kamerbrief.

Speerpunt

De evaluatie laat zien dat de subsidie effect heeft. De producten, onderzoeksresultaten, persberichten en filmpjes, die de Consumentenbond oplevert, zijn van goede kwaliteit en sluiten inhoudelijk goed aan bij het beleid voor voeding en duurzaamheid. Bovendien blijkt dat de subsidie er voor gezorgd heeft dat voeding en voedsel een speerpunt is geworden bij de Consumentenbond. En bij de leden is de interesse voor voeding toegenomen.

Hoewel de subsidies effectief zijn, wil de staatssecretaris het beleidsinstrument wel jaarlijks kritisch tegen het licht houden. Is de subsidie voor dat doel nog steeds het meest geëigende beleidsinstrument?

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(2)