Nieuws

Meer praktijkkennis over weidevogelbeheer

Als het aan lector Astrid Manhoudt ligt moet weidevogelbeheer een succesvol onderdeel worden van de bedrijfsvoering van melkveehouder worden. Ze wil meer praktijkgericht onderzoek en de kennis beter vertalen naar de praktijk. Op 10 mei vond de inauguratie plaats.

Op 1 mei 2016 is het lectoraat Weidevogelbeheer van start gegaan bij hogeschool Van Hall Larenstein. Lector is Astrid Manhoudt die veel ervaring heeft met kennisoverdracht en kennisuitwisseling op gebied van agrarisch natuurbeheer. Met het lectoraat wil ze bereiken dat het onderzoek en onderwijs op gebeid van weidevogelbeheer beter aansluit op de boerenpraktijk.

Symposium

De kennis uit onderzoek moet vertaald worden naar toepassing in de praktijk en in het onderwijs moet het belang van agrarische natuur meer naar voren komen, zo bleek tijdens haar inauguratie die op 10 mei plaatsvond. De inauguratie was gecombineerd met een symposium 'Boeren met weidevogels samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek'. Albert Beintema, auteur van 'De grutto' ging in een inleiding in op de huidige stand van de weidevogels.

Grutto

De stand van de weidevogels hangt sterk af van de wijze van landbouw, aldus Beintema. Zo groeide de grutto in de 20e eeuw aanvankelijk sterk in aantal omdat meer weides beschikbaar kwamen in geschikte gebieden. Vijftig jaar geleden telde Nederland zo'n 120.000 paren grutto's. Nu de landbouw intensiever is geworden, is het aantal gedaald tot 33.000 paren. Er wordt door die intensivering meer mest in de grond gebracht en werkzaamheden beginnen vroeger. Vroeg maaien is funest, aldus Beintema.

Bedrijfsvoering

Dat je weidevogelbeheer kunt combineren met de bedrijfsvoering, laat melkveehouder Thom Miedema zien tijdens zijn inleiding. Hij stelt dat boeren met enkele kleine ingrepen veel kunnen betekenen voor weidevogels. Je zou enkele  hectares extensief kunnen bemesten waardoor er meer kruidenrijkdom ontstaat, aldus Miedema. Je kunt plasdras aanleggen en aan randenbeheer doen zodat je kuikenvluchtstroken creëert.

Kennis

Manhoudt wil dat de kennis over weidevogelbeheer meer ingang vindt in de boerenpraktijk. Zo wil ze kennis ontwikkelen over verdienmodellen voor weidevogelbeheer of over de kwalteit van kruidenrijk grasland. Er gebeurt al veel goeds, zo stelt ze, maar de achteruitgang van weidevogels is nog niet gestopt. Naast haar lectoraat werkt ze voor de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) en nu bij boerennatuur.nl.

(Bron foto: Shutterstock)