Nieuws

Meer weidevogels met greppel plas-dras

Door drassige stroken in weilanden aan te leggen, zorg je dat weidevogels meer voedsel kunnen vinden. Soorten als grutto, kievit en tureluur maken meer gebruik van percelen met greppel plas-dras, zo blijkt uit afstudeeronderzoek van Tim Visser.

In het agrarisch natuurbeheer is de aanleg van greppel plas-dras populair. Dit zijn stroken in het weiland van 10 tot 20 meter breed die vol water worden gezet. Boeren doen dat om zo weidevogels een betere overlevingskans te geven, maar of het echt werkt was tot voor kort nooit onderzocht. De Wageningse student Tim Visser voerde een afstudeeronderzoek uit in de Eempolder. Hij vergeleek percelen met greppel plas-dras met percelen die die stroken niet hadden. Hij keek naar de ontwikkeling van de insectenrijkdom, vegetatiestructuur en aantal vogelkuikens.

Weidevogelgezinnen

Het rapport van dat onderzoek laat zien dat percelen met greppel plas-dras een aantrekkelijker gebied zijn voor weidevogelkuikens. Er komen meer insecten voor, zowel kleien als grote. De vegetatie is ook opener zodat het beter doorwaadbaar is. En er fourageren meer weidevogelgezinnen. Dat geldt voor weidevogels als grutto, kievit en tureluur.

Aanbevelingen

Visser komt in het rapport ook met een aantal aanbevelingen. Zo is het raadzaam voor de aanleg van een plas-drasstrook de voedselrijkdom flink te verlagen door te stoppen met de mestgift en frequent te maaien. En continuïteit van de maatregel is belangrijk omdat de waarde van de plas-drasstroken toenemen naarmate ze ouder worden.

(Bron foto: Pixabay)