Nieuws

Mest is grondstof voor biobased economy

De grote, alsmaar groeiende veestapel produceert zoveel mest dat de politiek zich in oktober genoodzaakt zag te stemmen vóór verplichte mestverwerking. In Biobased Economy Magazine aandacht voor mest als grondstof; ondernemers die daar wel raad mee weten.

In zes artikelen vertellen verschillende personen hoe zij mest verwerken en verwaarden en hoe zij zich verenigen, bijvoorbeeld om markt te creëren. Biogas, brandstof, mestkorrels, gewasbeschermingsproducten en mineralenconcentraten zoals fosfaat, zijn reeds concrete producten die gemaakt worden van mest.

Afzet buiten landbouw

Aan het woord is onder meer Marc Stals, fondsmanager van het Mestinvesteringsfonds (initiatief van voerleveranciers). Hij stelt dat de Rijksoverheid veevoerfabrikanten een kans geeft waar gebruik van moet worden gemaakt. Het fonds participeert in projecten om deze van de grond te krijgen en heeft volgens Stals haar doel pas bereikt ‘als het lukt om in de komende jaren voldoende fosfaat buiten de Nederlandse landbouw af te zetten’. Daarbij noemt Stals, bijvoorbeeld, cementfabrieken als potentiële afnemers.

Fosfaatarme gebieden

In een ander artikel, gewijd aan het Nutrient Platform, worden landen met een fosfaattekort -zoals Hongarije- als potentiële afzetmarkten gezien. Het platform -waarbinnen overheid, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken om de fosfaatproblematiek te lijf te gaan- is begonnen met het terugwinnen van fosfaat. Dit meldt Arnoud Passenier, ketenregisseur van het platform. Verder vertelt hij dat het platform draait om het creëren van een markt voor onder meer fosfaat.

Prolyse, scheiden, vergisten

In het magazine ook aandacht voor de technieken waarmee mest kan worden verwerkt. Zo onderzoekt het Vlaamse bedrijf Renovia de prolyse-techniek: verhitten zonder zuurstof. Biobased Economy Magazine: ‘Op die manier wordt al eeuwenlang hout omgezet in houtskool, maar je kunt ook ingedikte varkensmest verkolen tot ‘biochar’ of biokool.

En zo past bij elk eindproduct een andere techniek. Denk aan de Pulverized Air Dryer (PAD) technologie waarbij water en mestdeeltjes in een cycloon worden gescheiden. Ver ingedikte mest is volgens Renovia goed te gebruiken als brandstof in bijvoorbeeld cementovens.

Aan het woord is verder een directeur die met zijn bedrijf -omzetten biogas in bio-lng; liquid natural gas- het rijden op aardgas en biogas haalbaar en betaalbaar wil maken voor het bedrijfsleven, de transportsector en particulieren.

‘Diarree aan regelgeving’

En in een ander artikel stelt Johan Temmink, mineralenspecialist bij veevoederfabrikant ForFarmers dat de verplichte mestverwerking zeer waarschijnlijk voor een positieve ommekeer zorgt. ‘Mestverwerking en -verwaarding is zelfs dermate belangrijk voor onze klanten, dat hun voortbestaan ervan afhangt.’

Varkenshouder Bert Rijnen van de coöperatie de Heyde Hoeve denkt dat de wet een flinke stimulans is voor de agrarische sector om, net als zijn coöperatie, aan de slag te gaan met het verwerken en verwaarden van mest. Hij vreest er wel voor dat hij zal worden overladen met een ‘diarree aan regelgeving’ waarmee hij uiteindelijk, ondanks zijn inspanningen, in een keurslijf zal worden geduwd.

De verplichte mestverwerking gaat in per 1 januari 2014. De wet is met een brede meerderheid aangenomen, meldde brancheorganisatie Cumela op haar website. ‘Alleen de SP, Groen-Links en PvdD hebben tegen gestemd’.


(Bron foto: Thnkstock)