Nieuws

Mest: vraag, aanbod en verwerking

Het aanbod dierlijke mest is sinds het gebruiksnormenstelsel groter dan de vraag. Wat niet op het eigen bedrijf kan worden afgezet moet worden afgevoerd en verplicht worden verwerkt. Waar gebeurt dit en over hoeveel mest gaat dit?

Deze antwoorden zijn terug te vinden in diverse rapportages, waarvan de Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit en Advies 'Mestverwerkingspercentages 2016' het meest recent zijn. Mestverwerking is in deze rapportages synoniem voor 'export van het fosfaat in de mest'.

Mestverwerkingscapaciteit

De mestverwerkingscapaciteit neemt dit jaar ten opzichte van 2014, naar verwachting, toe met 3,5 miljoen kg tot 20,3 miljoen kg fosfaat. De verwachting is dat dit onvoldoende is, maar uit de reacties van de respondenten blijkt ook dat er nieuwe initiatieven en uitbreidingen van de capaciteit op stapel staan. Hierdoor kan mogelijk nog aanvullend 11,2 miljoen kg fosfaat verwerkt worden, waarvan 2,2 tot 2,8 miljoen kg fosfaat waarschijnlijk in 2016 gerealiseerd wordt.

Verder toont de rapportage in welke delen van Nederland de capaciteit het grootst of juist kleinst is en waar dit achter blijft bij het aanbod. In het tweede genoemde rapport is de situatie per regio (Oost, Zuid en Overig) in diverse tabellen in kaart gebracht, ook betreffende bedrijfsoverschotten en mestproductie (per diercategorie).

(Bron foto: Pixabay)