Nieuws

Mestverwerking: composteren of bewerken

Om de uitspoeling van mineralen tegen te gaan, is het gebruik van mest aan regels gebonden. De mestwet verplicht landbouwers overtollige mest te laten verwerken. Dat kan op verschillende manieren. De Vlaamse overheid voerde een verbod in tot opslag van vaste mest op de akker. Composteren lijkt een oplossing.

Melkveehouders kunnen hun mest op het erf verwerken om op de afzetkosten voor mest te besparen. Je kunt de mineralen, die je er zo uit haalt, gebruiken als kunstmestvervangers. De vakbladen Veeteelt en Veehouderij Techniek besteden aandacht aan de manieren waarop je die mest kunt bewerken. Grofweg zijn er vijf methoden schrijft Veehouderij Techniek in het artikel 'Mestbewerking: wat kan en wat is zinvol?'. Vakblad Veeteelt, dat in het artikel 'Knutselen met koeienmest is nog onvoldoende bedrijfszeker' ook die vijf methoden uit licht, gaat in op de mogelijkheden voor bedrijven.

Mestbewerking

Dit zijn de vijf technieken die je kunt inzetten om mest op te waarderen:

  • mest verwerken tot mineralenconcentraat;
  • mest scheiden en de dikke fractie afvoeren;
  • dunne fractie indampen;
  • mest vergisten en strippen;
  • mest beluchten;

Scheiden

Vakblad Veeteelt legt aan de hand van illustraties uit hoe die verschillende technieken werken. Er zijn verschillende methodes om mest te scheiden in een dunne stikstofrijke fractie en een dikkere fosfaatrijke fractie. Je kunt mestvocht indampen, of de mest vergisten waarna je de stikstof uit de dunne fractie van het ontstane digestaat haalt. Bij de eerst techniek scheid je de mineralen van het water via omgekeerde osmose. Het mineralenconcentraat dat zo ontstaat kun je inzetten als kunstmestvervanger. En de overblijvende dikke fractie kun je verwerken tot fosfaatmestkorrels.

Aan elke methode zitten voor- en nadelen. Je kunt de verschillende technieken combineren. Elke techniek kent specifieke eisen. Het is maatwerk om de beste techniek voor het beste bedrijf te kiezen, aldus vakblad Veehouderij Techniek. Voor ondernemers is het een zoektocht de beste methode te kiezen.

Composteren

Vakblad VeeteeltVlees laat zien dat je vaste mest ook kunt composteren of inkuilen. In Vlaanderen zijn er diverse melkveehouders die vaste mest composteren. In een gecontroleerd proces breken bacteriën en schimmels het organisch materiaal af zodat er een waardevol bodemverbeterend middel en meststof ontstaat. De ondernemers composteren hun mest meestal in rillen of hopen waarbij ze soms reststromen zoals maaisel of houtsnippers verwerken.

Het vakblad legt in het artikel 'Inkuilen of composteren' uit hoe die compostering in zijn werk gaat. Enkele veehouders vertellen over hun ervaringen. Het Vlaamse onderzoekscentrum ILVO keek wat het effect is van composteren of inkuilen op de mestkwaliteit. Aanleiding voor dit onderzoek is het Vlaamse verbod op opslag van vaste mest op de akker in de winterperiode om uitspoeling van nutriënten te beperken. Veehouders en onderzoekers wilden weten of compostering die uitspoeling kan beperken.

Het onderzoek laat zien dat composteren het nutriëntenverlies bij opslag beperkt. Bovendien is de gecomposteerde mest een meststof die sterk bodemverbeterende eigenschappen heeft. Maar composteren is wel arbeidsintensief. Het alternatief - inkuilen - is minder tijdrovend en levert ook een waardevolle meststof op.

(Bron foto: Shutterstock)