Nieuws

Minder ammoniakuitstoot door drijfmest te verdunnen

Door mest te verdunnen met water in een verhouding van 2 delen mest op 1 deel water, kun je de uitstoot van ammoniak tijdens het uitrijden van de mest met 40% verminderen. Bij controle moeten veehouders wel kunnen aantonen dat ze de juiste verhouding gebruiken, maar het is nog niet duidelijk hoe.

De veehouderijsector staat voor de uitdaging de uitstoot van ammoniak te verminderen. In november kwam het Landbouw Collectief met een voorstel gebaseerd op drie makkelijk toepasbare maatregelen: minder eiwitrijk voer, mest aanlengen met water en meer beweiding. Zou een derde van de veehouders die maatregelen doorvoeren, dan zou dat resulteren in een besparing van vier kiloton ammoniak of 4% van de ammoniakuitstoot in de veehouderij.

Aanlengen met water

Het aanlengen van mest met water is een goede stap, zo blijkt uit een artikel in vakblad Veeteelt. Sinds 2016 hebben 10 melkveehouders in het Innovatieprogramma Proeftuin Veenweiden er ervaring mee opgedaan. Uit de proeven blijkt dat de ammoniakemissie tijdens het uitreiden met zo'n 40% vermindert.

De ammoniakuitstoot op een melkveebedrijf met een productie van 15.000 kilo melk per hectare komt ruwweg neer op 50% emissie uit de stal en 50% in het veld. Bij extensieve bedrijven stijgt het aandeel van emissie in het veld. Als je met verdunning 40% emissiereductie in het veld kunt realiseren, dan betekent dat een verminderen van de totale emissie van zo'n 20%.

De optimale verdunning blijkt een verdunning te zijn van 1 deel water op 2 delen mest. Maar die verdunning brengt wel extra kosten met zich mee, zo is de zorg van veel veehouders. Het bijmengen van water kost arbeidstijd en je hebt extra brandstof nodig. Maar onderzoeker Teus Verhoeff denkt - zo blijkt uit het artikel - dat die kosten makkelijk terugverdiend worden door een hogere eiwitopbrengst.

Borging

Als boeren een waterverdunnend bemestingssysteem gebruiken, dan moeten ze aan kunnen tonen dat ze een verdunning gebruiken van 1 deel water per 2 delen mest. Maar er is nog geen eenduidig systeem om dat aan te tonen, zo schrijft het vakblad. Het ministerie van LNV en de NVWA willen dit jaar wel helder maken hoe je aan die borging moet voldoen. Een manier om dat te doen, is de geleidbaarheid van de mest te meten. Je kunt zo het zoutgehalte in de mest meten. Dat zoutgehalte is maatgevend voor de verhouding mest en water.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(2)