Nieuws

Minder chemische gewasbescherming in lelie en andere gewassen

Het onderzoeksproject ‘Groene Gewasbescherming’ moet leiden tot nieuwe teeltsystemen met minder chemische gewasbescherming in gewassen als aardbei, lelie, appel en akkerbouwgewassen. Op 13 december wordt het deelproject lelie gelanceerd.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) financiert voor de komende 5 jaar een groot onderzoek naar groene gewasbescherming en bestuivers. Het onderzoekproject ‘Groene Gewasbescherming’ daarbinnen, wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research. Het parallel lopende bestuiversonderzoek, dat wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, Naturalis en de Stichting Eis, richt zich op kennisontwikkeling en –verspreiding voor het behoud en bevordering van populaties van bijen en andere bestuivers.

Minder afhankelijk van chemische middelen

Het project Groene Gewasbescherming moet leiden tot nieuwe teeltsystemen die teelten als die van aardbei, lelie, appel en akkerbouwgewassen sterk verminderd afhankelijk maken van chemische gewasbescherming, terwijl telers wel hun marktpositie behouden. Als blijkt dat een teler in deze systemen incidenteel toch nog chemische gewasbeschermingsmiddelen moet gebruiken, zullen dat uitsluitend middelen met een laag risicoprofiel zijn.

Vitale lelieteelt

Het onderzoek naar lelie wordt uitgevoerd door Wageningen Research Bloembollen. Het onderzoek is mede tot stand gekomen door samenwerking met de KAVB en de Greenport Duin- & Bollenstreek. Het maakt onderdeel uit van het programma ‘Op naar een Vitale teelt in 2030’. Tijdens het Flower Science congres op 13 december is de lancering van het project Lelie. Begin 2018 zal de officiële start zijn van het project Groene Gewasbescherming en de deelprojecten. Er zal dan een kennisdag voor alle stakeholders gehouden worden.

Startbijeenkomst project

Vertegenwoordigers van de agrarische sector, keten- en marktpartijen, maatschappelijke organisaties en onderzoek zijn bijeen geweest om mee te denken over het nieuwe onderzoeksproject ‘Groene Gewasbescherming’. Dankzij de brede samenstelling van de groep leverde de bijeenkomst waardevolle vragen, suggesties en adviezen op. Zowel gefocust, zoals over de opzet van het aardbei-teeltsysteem, als meer algemeen, bijvoorbeeld over het gebruik van landschapselementen bij het in standhouden van predatoren die populaties van plaaginsecten in toom houden.

(Bron foto: Pixabay)

Links

(5)