Nieuws

Minder CO2-emissie in de glastuinbouw

De CO₂-uitstoot in de glastuinbouw daalt. De sector ligt daarmee op koers voor haar doelen van 2020. Veel kennis over energiezuinige teelt vind je in een nieuw dossier.

In de periode 2010-2014 daalde de CO₂-uitstoot in de Nederlandse glastuinbouw met 30% van 8,1 tot 5,7 Mton. Dat is 0,5 ton lager dan de beoogde maximale uitstoot van 6,2 Mton in 2020. Ook als je corrigeert voor het warme jaar 2014 ligt de uitstoot onder het doel voor 2020. Gecorrigeerd voor de buitentemperatuur is de CO₂-uitstoot sinds 2010 met 1,8 Mton gedaald, zo blijkt uit het onlangs door het LEI uitgebrachte rapport ‘Energiemonitor voor de Nederlandse glastuinbouw 2014’.

Duurzame energie

Energiebesparing en toepassing van duurzame energie zorgt ervoor dat de CO₂-uitstoot verlaagt. Het aandeel duurzame is in een jaar tijd met 50 % gegroeid en bedraagt in 2014 4,3%. De groei komt vooral door de groei in het gebruik van aardwarmte (45 % van de duurzame energie). Andere duurzame energiebronnen zijn zonnewarmte en toepassing van biobrandstoffen.

Kennis

De besparing en verduurzaming van de glastuinbouw wordt ondersteund met kennis- en techniekontwikkeling van het programma Kas als Energiebron. Telers pakken die innovaties op. Ze zijn bezig met energiezuinige kassystemen, Het Nieuwe Telen, energiezuinige teeltstrategieën, energiebesparing door sterk geïsoleerde kassen. Zo is er nu veel aandacht voor de inzet van LED-belichting.

Masterclasses

Om die kennis te ontsluiten voor groen onderwijs zijn in een bogo-project (kennisdoorstroom uit beleidsondersteunend onderzoek naar groen onderwijs) een reeks masterclasses ontwikkeld op op het gebied van energiezuinige teelt- en kassystemen en de inzet van leds. Die kennis is ontsloten in een nieuw dossier Klimaat en Energie - nieuwe low input teeltsystemen in de tuinbouw. Deze kennis kan bijdragen om de lange termijn ambitie van de glastuinbouw te realiseren: een rendabele klimaatneutrale glastuinbouw in 2050.

(Bron foto: Thinkstock)