Nieuws

Minder landbouwgrond, minder bedrijven, meer koeien

Het aantal landbouwbedrijven en het areaal landbouwgrond neemt af. En er wordt steeds minder landbouwgrond gebruikt voor voedselproductie, zo blijkt uit cijfers Wageningen Economic Research. Maar het aantal grote bedrijven groeit en het aantal koeien neemt toe.

Het areaal dat voor land- en tuinbouw gebruikt wordt, neemt sinds 2000 jaarlijks met 0,5% af, meldt Wageningen Economic Research in het Voedsel-Economisch Bericht (VEB). Ook het aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt. In 2015 is dat aantal met bijna 1600 afgenomen tot 63.900 bedrijven. In de meeste gevallen wordt die daling veroorzaakt door bedrijfsbeëindiging bij generatiewisseling, zo is te lezen in het bericht 'Steeds minder Nederlands grondoppervlak gebruikt voor voedselproductie'.

Dalende grondprijs

Uit de cijfers blijkt ook dat de grondprijs van landbouwgrond licht daalt. In het bericht 'Lichte daling agrarische grondprijs' meldt de onderzoeksinstelling dat in het derde kwartaal van 2016 de grondprijs een daling laat zien van 1%. De gemiddelde grondprijs is nu 56.500 euro per ha, iets hoger dan in 2015 toen de grondprijs 55.200 euro per ha was. De grondprijs varieert per gebruiksdoel. De prijs van bouwland stijgt en is nu 67.600 euro per ha, terwijl de prijs van grasland daalt tot nu 48.900 euro per hectare. En ook per regio varieert de grondprijs. In het noorden is de gemiddelde grondprijs met 45.800 euro per ha het laagst, terwijl die in het zuiden met 65.200 euro per ha het hoogst is.

Groeiende rundveestapel

Opvallend is de groei van de rundveestapel, zo blijkt uit het bericht 'Veel meer melkvee'. Vanaf 1984, toen het melkquotum ingevoerd werd, daalde het aantal melkkoeien van 2,5 mln. tot 1,4 mln. in 2007. Nadat het melkquotum in april 2015 afgeschaft werd, nam het aantal weer toe tot tot 1,6 mln. (april 2015) en 1,7 mln. stuks per 1 december 2015. Tussen begin 2012 en eind 2015 is de melkveestapel met in totaal 16% gegroeid. In de varkenshouderij is het aantal dieren redelijk stabiel en er zijn minder schapen en geiten.

Meer biologisch

Het aantal grote bedrijven groeit, meldt de onderzoeksinstelling, maar tegelijkertijd zie je ook dat er een groei plaats vindt in de biologische sector. Het aantal gecertificeerde biologische land- en tuinbouwbedrijven is in 2015 met 25 bedrijven gestegen tot 1.508. En consumenten kopen meer dier-, mens- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel. In 2014 was dat 18% meer dan het jaar ervoor. De consumptie van biologisch voedsel maakt nu 3% uit van de totale voedselconsumptie.

(Bron foto: Thinkstock)