Nieuws

Minder residuen in niet-Europese wijnen

Wijnen die buiten de Europese Unie en Nederland zijn geproduceerd bevatten minder residuen van bestrijdingsmiddelen. De gehalten residuen in wijn zijn meestal enige factoren lager dan op tafeldruiven.

Dit zijn enkele bevindingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op basis van bemonsteringen op wijnen gedurende de afgelopen 10 jaar. In de factsheet Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in wijnen is verder te lezen dat ruim de helft van de wijnen residuen bevatten van bestrijdingsmiddelen.

Schimmelwerende middelen

Voor tafeldruiven geldt dat op 91% van het fruit residuen zijn aangetroffen gedurende bemonstering de afgelopen 10 jaar. NVWA: ‘Dan waren er gemiddeld ruim 4 verschillende stoffen aanwezig. De middelen die in wijn gevonden werden, verschilden niet veel per herkomstland. Het meest werden schimmelwerende middelen gevonden. De middelen die de in tafeldruiven werden gevonden, behoorden ook bij de meest voorkomende in wijn’.

Overschrijdingen zeldzaam

In de gevallen dat in wijn residuen zijn aangetroffen, betrof dit resten van gemiddeld 2 bestrijdingsmiddelen: ‘bij Nederlandse wijn wat meer, bij niet-Europese wijn wat minder’. De NVWA meldt verder dat overschrijdingen van een maximale residulimiet (MRL) zeer zeldzaam zijn. ‘De afgelopen vijf jaar is eenmaal opgetreden tegen een Nederlandse producent vanwege een te hoog gehalte van een niet toegelaten middel’.

In de factsheet is een tabel terug te vinden van de meest voorkomende middelen, waaronder ook middelen die inmiddels verboden zijn. Hetgeen door de NVWA verklaard wordt vanuit het gegeven dat de rapportage 10 jaar beslaat.

De NVWA besteedt in een nieuwsbericht op haar website eveens aandacht aan haar bevindingen, waarbij de nadruk wordt gelegd op het verschil in residuen tussen tafeldruiven en wijnen.


(Bron foto: Pixabay)