Nieuws

Minister: betere kennisontsluiting met Groen Kennisnet voor boeren en tuinders

Boeren en tuinders maken al flinke stappen in de omslag naar kringlooplandbouw, schrijft minister Carola Schouten. Om ondernemers te helpen wil ze investeren in betere kennisontsluiting, ontwikkeling van cursussen en scholing, aldus haar kamerbrief over innovatie op het boerenerf. Groen Kennisnet krijgt een rol als landelijk digitaal kennisplatform.

'De Nederlandse land- en tuinbouw kenmerkt zich door ondernemerszin en innovatiekracht. Boeren en tuinders maken al flinke stappen ten behoeve van de omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering,' schrijft minister Carola Schouten in haar kamerbrief van 11 augustus. Ze wil ondernemers helpen bij die omslag door een betere kennisontsluiting over mogelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering. Actuele kennis kan hen helpen bij het verminderen van stikstofemissies en de ontwikkeling naar een kringlooplandbouw.

Groen Kennisnet

Daarvoor zet ze in op de ontwikkeling van Groen Kennisnet naar een landelijk digitaal kennisplatform. Boeren en tuinders worden naast onderwijsinstellingen en studenten een belangrijke doelgroep van Groen Kennisnet, zo schrijft de minister. De vernieuwing zal stapsgewijs plaatsvinden en in het derde kwartaal van 2021 zal het platform Groen Kennisnet 3.0 volledig in de lucht zijn.

Om de kennisdoorwerking te intensiveren stelt de minister jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar voor het programma Kennis op Maat (KOM). Met dat programma kunnen ondernemers samen met Wageningen Research en de groene hogeronderwijsinstellingen kennis uit onderzoek en praktijk vertalen naar praktische informatie in de vorm van cursussen, trainingen, vlogs, en handleidingen. De resultaten van dit programma worden beschikbaar gesteld via Groen Kennisnet.

Groen onderwijs

Naast deze ontwikkeling wil de minister ook een gericht aanbod van cursussen die de ondernemer kunnen helpen bij het maken van toekomstgerichte en klimaatvriendelijke keuzes. Groene hogeronderwijsinstellingen ontwikkelen daarom nu aansluitend op het stikstofbeleid masterclasses en trainingen voor boeren, tuinders en bedrijfsadviseurs.

Daarnaast investeert de minister samen met NWO-SIA in versterking van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Binnen het programma ‘Praktijkkennis voor voedsel en groen’ worden acht oproepen opengesteld voor onder meer een integrale aanpak voor methaan en ammoniak en duurzaam bosbeheer. En in het kader van het programma met NWO-SIA worden extra kringlooplandbouwlectoren aangesteld. De nieuwe lectoren gaan in november 2020 aan de slag.

Bedrijfsadviseurs

Om scholing en advisering te stimuleren, introduceert de minister dit jaar de 'Regeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Scholing'. Agrariërs krijgen vouchers met een maximum van € 1.500,- per jaar waarvoor ze een-op-een advies kunnen krijgen of een cursus kunnen volgen bij een hao-instelling. Deze vouchers kunnen ook gebruikt worden voor ondersteuning van praktijknetwerken of lerende netwerken.

Daarnaast krijgen bedrijfsadviseurs vouchers van maximaal € 1.250,- per jaar voor het volgen van cursussen. Om het aantal onafhankelijke agrarische bedrijfsadviseurs en de kwaliteit van hun adviezen te verhogen, wil de minister het registratiesysteem van bedrijfsadviseurs - het Bedrijfsadviseringssysteem (BAS) - versterken.

In een kamerbrief van 3 september 2020 en bijbehorende rapport doet de minister verslag doet van de resultaten van het realisatieplan Op weg met nieuw perspectief. De beleidsinspanningen hebben concrete handreikingen opgeleverd voor agrarisch ondernemers die willen investeren in een toekomstbestendig bedrijf, aldus de minister.

Ze schrijft dat veel ondernemers en organisaties optimistisch zijn over de trendbreuk. Een groot deel van de agrarische sector is al enkele jaren met die trendbreuk bezig en werkt al volop aan kringlooplandbouw en alles wat daarbij hoort.

(Bron foto: Shutterstock)