Nieuws

Minister informeert Tweede Kamer over voortgang welzijn gezelschapsdieren

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Gezelschapsdieren
  • Interessant voor
    Dierverzorger
Bekijk de bronnen
Wie met dieren werkt of leeft, heeft ook de verantwoordelijkheid goed voor ze te zorgen. Het welzijn van de dieren hoort steeds voorop te staan. Een dierenhouder of eigenaar moet dus zeker weten dat zijn dieren dierwaardig kunnen leven in en rond het huis, de stal, de wei, het water of tijdens het vervoer. Hij moet ook uitzoeken waar de dieren behoefte aan hebben. Hij moet inspelen op hun natuurlijke gedrag of het leren verstaan en iedere dag de juiste omstandigheden scheppen met een schoon onderkomen, voldoende buitenlucht, gezond voer, vers drinkwater, en liefde en aandacht.

Hiermee opent minister Schouten de Kamerbrief waarmee ze de Tweede Kamer afgelopen week informeerde over de stand van zaken en resultaten ten aanzien van lopende onderwerpen over de gezelschapsdieren. In de Kamerbrief geeft de Minister aan dat haar beleid gericht is op het verantwoord houden van dieren: ".. wij als mensen moeten de dieren om ons heen steeds zien in hun eigen, dierlijke waarde. Die waarde staat los van het profijt dat we voor onszelf van onze omgang met dieren hebben." "Ik streef ernaar dat houders en eigenaren hun verantwoordelijkheden jegens dieren onder alle omstandigheden kunnen nemen en dat mensen elkaar aanspreken als dat nodig is. Daartoe wordt samen met belanghebbenden en betrokkenen opgetrokken. Dat is uitgebreider aan uw Kamer uiteengezet in de beleidsbrief dierenwelzijn van 4 oktober 2018."

In de Kamerbrief komen onder andere aan bod:

Gezonde en sociale honden

Een belangrijk doel van het dierenwelzijnsbeleid is om te komen tot gezonde en sociale honden. In het leven van honden spelen in verschillende fasen risico’s op dierenwelzijnsaantasting die te maken hebben met het fokken, kopen en houden van honden. Het doel is om die welzijnsrisico’s aan te pakken en daartoe wordt gewerkt aan een breed beleidskader:

  • Hondenhandel: Om illegale hondenhandel effectiever te bestrijden, is het verbeteren van het systeem van identificatie en registratie (I&R) van honden en de invoering van de paspoortplicht voor alle honden van belang. De daarvoor benodigde wijziging van het Besluit houders van dieren is in juli jl. in consultatie gebracht.
  • Ketenaanpak honden en risicohonden: Een van de essentiële voorwaarden voor gezonde en sociale honden is dat zij verantwoord worden gehouden. Dat vergt kennis en kunde. Daarnaast moet risicovol gedrag door honden te allen tijde worden voorkomen. De brief schetst de stand van zaken rondom een breed palet aan maatregelen en inzet.
  • Verbod stroomhalsband: Het Besluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren waarmee een verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij honden wordt ingevoerd is in juli jl. voorgelegd voor internetconsultatie. Inwerkingtreding is voorzien op 1 juli 2021.

Positieflijst

Het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst beoordeelt momenteel een lijst van zoogdiersoorten die in Nederland worden gehouden aan de hand van een nieuwe beoordelingssystematiek. De zoogdiersoorten worden beoordeeld op risicofactoren voor dierenwelzijn en gevaar voor de mens (letsel- en zoönoserisico). De Minister verwacht deze beoordeling later dit najaar af te ronden.

Katten

Ten aanzien van katten is het beleid om gezonde katten te bevorderen en het welzijn te waarborgen, en het aantal zwerfkatten te verminderen. In deze context is een maatschappelijke kosten- en batenanalyse uitgevoerd om alle voor- en nadelen van identificatie en registratie (I&R) voor katten in kaart te brengen. De resultaten worden nu bekeken en dit betrekt de Minister bij de afweging van nut, noodzaak en proportionaliteit van een I&R systeem voor katten. Begin oktober gaat de minister met een aantal gemeenten en de VNG in gesprek om te horen welke bevoegdheden zij op dierenwelzijn willen hebben en waarom. In dat gesprek wordt ook over de voortgang van een pilot voor het lokaal verplicht chippen van katten gesproken.

Dolfinarium

De visitatiecommissie dierentuinen van RVO heeft de dierverblijven en het educatieve programma van het Dolfinarium beoordeeld. De commissie oordeelt dat het niveau van dierverzorging en training hoog is. Zij plaatst daarentegen meerdere kanttekeningen bij de dierpresentaties, de dierverblijven en de publieksinteracties. De Minister is in gesprek met het Dolfinarium om onder andere de dierverblijven en educatieve boodschap te versterken. De gemaakte afspraken zullen onderdeel worden van de dierentuinvergunning van het Dolfinarium.

Interventiedieren

In mei 2019 bracht de RDA een rapport uit: Zienswijze dierbare hulpverleners: welzijn voor mens en dier. Het rapport beschrijft de inzet van dieren met als doel om bij mensen vooruitgang te boeken in de fysieke, sociale, emotionele en/of cognitieve gezondheid. Inmiddels heeft zich een Werkgroep Dierenwelzijn in dierondersteunde interventies gevormd. De Werkgroep zal ethische richtlijnen formuleren en een gedragscode opstellen die het welzijn van dieren waarborgt in dier-ondersteunde interventies. De prioriteit ligt bij het oprichten van een branchevereniging die hierop toeziet. De Minister beziet of ze een financiële bijdrage kan geven voor de opstart van de Werkgroep.

Evaluatie Wet dieren

Bureau Berenschot heeft de Wet dieren geëvalueerd op doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk. Berenschot is in december 2019 gestart met haar onderzoek, waarbij stakeholders betrokken zijn uit de veehouderijketen, de gezelschapsdierensector, ngo’s, onderzoekers en toezichthoudende instanties, zoals de NVWA, LID en de dierenpolitie. De evaluatie is begin juli 2020 afgerond. Naast deze evaluatie voert ook het BuRO van de NVWA een evaluatie uit van de Wet Dieren. Beide rapporten worden voor de begrotingsbehandeling naar de Kamer gezonden.

(Bron foto: Fuzzy Rescue via Pixabay)

Publicaties

(7)