Nieuws

Mogelijkheden om ammoniakuitstoot te beperken

Om de ammoniakuitstoot in de veehouderij te beperken, kunnen veehouderijbedrijven maatregelen nemen. Naast de erkende maatregelen zijn er meer mogelijkheden, zo blijkt uit Vlaams onderzoek.

Met een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wil de Vlaamse overheid de ammoniakuitstoot in de veehouderij beperken. Voor dat programma berekende de overheid voor elk bedrijf hoe groot de ammoniakemissie is, en classificeerde de bedrijven vervolgens in drie categorieën: groen, oranje of rood. De groene bedrijven doen het goed, de rode bedrijven moeten op termijn verdwijnen en de oranje bedrijven zijn verplicht om bij het aanvragen van een omgevingsvergunning erkende emissiereducerende maatregelen te nemen.

Maatregelen

De Vlaamse overheid heeft daarom een lijst met erkende maatregelen opgesteld, maar die lijst is wat beperkt, zeker voor vleesveebedrijven. Vakblad Management&Techniek duikt in het dossier 'PAS-onderzoek ILVO' in de problematiek en besteedt met name aandacht aan onderzoek naar mogelijke aanvullende maatregelen om de ammoniakemissie te beperken.

Potstallen

Veel reducerende maatregelen richten zich op de vloer omdat ammoniakemissie daar vaak ontstaat, aldus het vakblad. Ammoniak ontstaat immers bij het samenkomen van vaste mest en urine. Je kunt vloerreinigingstechnieken toepassen met mestrobots of mestschuivers. Maar op vleesveebedrijven die vaak potstallen gebruiken, zijn de mogelijkheden beperkt. De enige erkende maatregel is beweiding in combinatie met leegstand en een lege mestopslag in de stal. Maar in de praktijk is dat lastig.

Uit onderzoek van ILVO blijkt dat de emissie uit die stallen stopt zodra het vee de stal verlaat. Het schoonmaken van een stal heeft weinig effect. De emissies van een niet-uitgemeste stal verschillen niet noemenswaardig van de emissies van een uitgemeste stal.

Voedereiwit

Een andere manier om de ammoniakuitstoot te beperken is door een minder eiwitrijk rantsoen aan te beiden. Het eiwit in het voer wordt in de pens van de koeien afgebroken tot peptiden, aminozuren en ammoniak.

Die aminozuren en ammoniak kunnen gebruikt worden door pensbacteriën die er weer eiwit van maken. Maar als er meer voedereiwit aanwezig is dan de pensbacteriën kunnen benutten, ontstaat er een overmaat aan ammoniak in de pens. Laageiwitvoeding heeft daarom potentieel als PAS-maatregel voor diverse categorieën vleesvee, zoals vaarzen en stieren, aldus het vakblad.

(Bron foto: Thinkstock)