Nieuws

Mogelijkheden om meer CO₂ vast te leggen in bossen

Om de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 49% terug te brengen, zoals afgesproken is in het klimaatakkoord, ligt er een uitdaging voor bos- en natuurbeheerders. Bossen leggen nu jaarlijks bijna 3,7 Megaton CO₂ vast. Dat kan meer worden met klimaatslim bosbeheer.

Nederland heeft in het nationaal klimaatakkoord vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49% moet dalen ten opzichte van 1990. Meer dan honderd partijen maken daarover afspraken. Bossen en andere vegetaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het vastleggen van CO₂.

Klimaatslim bosbeheer

Nu al leggen bossen jaarlijks 3,7 Mton CO₂ vast, meldt de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). Dat is 2% van de jaarlijkse uitstoot. Maar bos en natuur kan meer CO₂ vastleggen, door een klimaatslim bosbeheer, aanleg van nieuwe bossen of het treffen van maatregelen die verdroging tegengaan.

Tijdens twee klimaatbijeenkomsten die VBNE, De Bosgroepen en de FPG op 1 en 8 november organiseerden, gingen verschillende inleiders in op de maatregelen die bos-en natuurbeheerders kunnen nemen om de CO₂-vastlegging te vergroten.

Gereedschapskist

Zo lieten Gert-Jan Nabuurs en Mart-Jan Schelhaas van Wageningen Environmental Research zien wat de mogelijkheden zijn van klimaatslim bosbeheer. Door goed beheer kan langdurig meer koolstof vastgelegd worden. De potentie is 0,6 miljoen ton CO₂. Voor dat beheer wordt een gereedschapskist ontwikkeld: een praktische online toolbox met uitwerkingen van maatregelen, data, cijfers, voorbeelden en veel gestelde vragen. De gereedschapskist zal handvatten leveren om bossen en bomen in te zetten voor klimaatmitigatie, inclusief een overzicht van kosten, baten en neveneffecten.

Gijs van Heemstra ging in op de aanleg van nieuw bos. Hij besteedde met name aandacht aan wet- en regelgeving. Moet je het bestemmingsplan wijzigen bijvoorbeeld als je landbouwgrond omzet naar bos? Volgens hem is dat niet nodig.

Hout oogsten

Om te zorgen dat bos voldoende CO₂ blijft vastleggen, moet je je bos vitaal houden, is de boodschap van Wouter Delforterie en Jan den Ouden. 'Niets doen leidt tot verval van een bos. Delforterie zegt dat af en toe oogsten en goed beheer op lange termijn zorgt voor meer CO₂-opslag dan niets doen. Maar dan moet je het hout wel gebruiken voor duurzame toepassingen zodat de CO₂ ook buiten het bos zo lang mogelijk wordt vastgehouden.

De conclusie van beide avonden is dat er voor bos- en natuurbeheerders een flinke opdracht ligt, maar dat de bijdrage vanuit die sector ook belangrijk is. Ook met een klein areaal bos kunnen maatregelen genomen worden.

Verslag en presentaties van de klimaatavonden zijn beschikbaar.

(Bron foto: Pixabay)

Links

(7)